انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان مازندران راهنمای گردشگری پلی میان فرهنگهاست. گردشگری بخشی از راههای حل چالش های اقتصادی کنونی و فرصتی برجسته برای چگونگی تقویت رشد اقتصادی و ایجاد شغل در طول سال های آینده، میباشد. http://atgm.mihanblog.com 2020-07-01T19:22:28+01:00 text/html 2013-12-06T09:16:45+01:00 atgm.mihanblog.com مسعود حسین زاده آدرس سایت راهنمایان گردشگری استان مازندران http://atgm.mihanblog.com/post/180 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size: 10.0pt;font-family:&quot;B Compset&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">به اطلاع همکاران محترم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>میرساند که از این پس کلیه اخبار انجمن راهنمایان در سایت راهنمایان به آدرس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Compset&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>(&nbsp; </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Compset&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA">WWW.MAZTGA.COM </span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Compset&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Compset&quot;; mso-bidi-language:FA">) </span></b><span style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Compset&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><b>درج خواهد شد</b>.</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Compset&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2013-12-02T15:56:35+01:00 atgm.mihanblog.com مسعود حسین زاده گزارش مالی جشن ششم (ارومیه ) http://atgm.mihanblog.com/post/179 <div align="center"><br><font size="1"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="left"><font size="1"><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span lang="FA">حضور محترم راهنمایان گردشگری و شرکت‌کنندگان در ششمین جشن</span></span></b></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;سلام و درود؛</span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">گزارش مالی جشن ششم تا جایی‌که دریافتی‌ها و پرداختی‌ها مشخص شده است، به استحضار می­رسد.</span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp; *** مبلغ کل دریافتی از شرکت­کنندگان (فقط کسانی که 60000 تومان را پرداخت کرده‌اند):</span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">19370000 تومان</span></b></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;توضیح: </span></b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">مبلغ فوق به این معنی است که تنها حدود 322 نفر از مجموع شرکت­کنندگان در جشن مبلغ 60000 تومان را پرداخت کرده­اند.</span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">*** مبلغ دریافتی از ارومیه (در تاریخ 6/5/92)</span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">1358000 تومان<br></span></b></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">توضیح: </span></b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">این بدان معنی است که برخی از حامیان دولتی<b> </b>جشن، به گروه مالی مستقر در ارومیه بر اساس فاکتور هزینه­های انجام شده در تهران و ارومیه، پرداخت­هایی داشته­اند ولی فقط همین مبلغ برای بنده ارسال شده است و نه بیشتر.</span><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> <br></span></b></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="right"><font size="1"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">*** کل مبلغ دریافتی: 20728000 تومان</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></b></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="1"><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span></span></b></font></p><font size="1"><br></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">*** پرداخت به حسین جندقی بابت هزینه‌های فیلمبرداری جشن بر اساس فاکتور:</span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>3000000 تومان</span></b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"> <br></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">*** پرداخت به مسعود شکرنیا بابت بژ سینه و شال راهنمایان ارومیه طبق فاکتور:</span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">1400000 تومان</span></b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"> <br></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">*** پرداخت به آرش نورآقایی بابت موارد زیر:</span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">ارسال فاکتورها و تقدیرنامه‌ها در چند مورد مجزا به ارومیه:</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="1"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>50000 تومان</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">خرید لوح و تقدیر نامه برای ارومیه:</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="1"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>50000 تومان</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">پرداخت بابت کنسل شدن هتل راهنمایان شیرازی برای یک شب اقامت بیشتر:</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="1"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>388000 تومان</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">پرداخت بابت بلیط هواپیمای مهمانان:</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="1"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>660000 تومان</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">پرداخت بابت چاپ پوستر دوم جشن:</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="1"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>200000 تومان</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">1348000 تومان</span></b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"> <br></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">*** پرداخت به مهسا مطهر بابت موارد مندرج در جدول زیر:</span></font></p><font size="1"> </font><table class="MsoTableGrid" style="border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid black .5pt; mso-border-themecolor:text1;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes"> <td style="width:119.7pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height: normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="left"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">پرداخت کننده</span></font></p> </td> <td style="width:119.7pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-left:none;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height: normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="left"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مبلغ (تومان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span>(</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></font></p> </td> <td style="width:119.7pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-left:none;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height: normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="left"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">شرح</span></font></p> </td> <td style="width:119.7pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-left:none;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height: normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="left"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تاریخ</span></font></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1"> <td style="width:119.7pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:normal" align="left"><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">سیده مهسا مطهر </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p> </td> <td style="width:119.7pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:normal" align="left"><font size="1"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>110000 تومان </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p> </td> <td style="width:119.7pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:normal" align="left"><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">بلیط هواپیما از تهران به ارومیه</span></font></p> </td> <td style="width:119.7pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:normal" align="left"><font size="1"><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span>1391/11/28</span></font></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2"> <td style="width:119.7pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:normal" align="left"><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">سیده مهسا مطهر</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p> </td> <td style="width:119.7pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:normal" align="left"><font size="1"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>120000 تومان </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p> </td> <td style="width:119.7pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:normal" align="left"><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">گشت یک روزه مدیچی در تهران به همراه راهنما </span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p> </td> <td style="width:119.7pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:normal" align="left"><font size="1"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>28/11/1391 </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3"> <td style="width:119.7pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:normal" align="left"><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">سیده مهسا مطهر </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p> </td> <td style="width:119.7pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:normal" align="left"><font size="1"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>25000 تومان </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p> </td> <td style="width:119.7pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:normal" align="left"><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">استقبال از مهمان ویژه جشن با ماشین دربست و انتقال مهمان به مجتمع باری </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p> </td> <td style="width:119.7pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:normal" align="left"><font size="1"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>30/11/1391</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4"> <td style="width:119.7pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:normal" align="left"><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">سیده مهسا مطهر</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p> </td> <td style="width:119.7pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:normal" align="left"><font size="1"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>5000 تومان </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p> </td> <td style="width:119.7pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:normal" align="left"><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">انتقال از جلسه مجمع عمومی به شام برای 5 نفر (به دلیل مهیا نبودن اتوبوس برای انتقال )</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p> </td> <td style="width:119.7pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:normal" align="left"><font size="1"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>1/11/1391</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5"> <td style="width:119.7pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:normal" align="left"><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">سیده مهسا مطهر </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p> </td> <td style="width:119.7pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:normal" align="left"><font size="1"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>5000 تومان </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p> </td> <td style="width:119.7pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:normal" align="left"><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">انتقال از هتل به محل جشن (عده ای از گروه اجرایی به منظور تنظیم چک آوت به همراه اینجانب در هتل مانده بودند )</span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p> </td> <td style="width:119.7pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:normal" align="left"><font size="1"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>2/11/1391</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></font></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:6;mso-yfti-lastrow:yes"> <td style="width:119.7pt;border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1;border-top:none;mso-border-top-alt:solid black .5pt; mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:normal" align="left"><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">سیده مهسا مطهر</span></font></p> </td> <td style="width:119.7pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:normal" align="left"><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">248000 تومان </span></font></p> </td> <td style="width:119.7pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:normal" align="left"><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">پرداخت قبض میان دوره برای هماهنگی</span><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">‌</span><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">های با استانها برای تلفن همراه<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span></font></p> </td> <td style="width:119.7pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid black 1.0pt;mso-border-bottom-themecolor:text1; border-right:solid black 1.0pt;mso-border-right-themecolor:text1;mso-border-top-alt: solid black .5pt;mso-border-top-themecolor:text1;mso-border-left-alt:solid black .5pt; mso-border-left-themecolor:text1;mso-border-alt:solid black .5pt;mso-border-themecolor: text1;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" valign="top" width="160"> <p class="MsoNormal" style="text-align:left;line-height:normal" align="left"><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></p> </td> </tr> </tbody></table><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">513000 تومان</span></b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"> <br></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">*** پرداخت برای حمل و نقل خبرنگاران، عکاسان و کارمندان دولتی و برخی از مهمانان جشن:</span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>2942000 تومان</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"> <br></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span>*** هزینه‌های مربوط به مستند سازی مراسم جشن شامل چاپ عکس و خبرها در چندین نسخه و در دو نوبت:</span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">نوبت اول: <b>670000 تومان</b></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo1;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="1"><b style="mso-ansi-font-weight: normal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">نوبت دوم:<b> 460000 تومان</b></span><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"></span></b></font></p><font size="1"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">*** هزینه­ های مربوط به حمل و نقل و اقامت مهمانان خارجی در تهران (آقای نوتاریانی و خانم اِکس) که توسط "محسن حاجی سعید" پرداخت شد:</span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">12000000 تومان <br></span></b></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">توضیح:</span></b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"> از محل دریافتی­های 60000 تومانی، مبلغ 5000000 تومان به محسن حاجی سعید برگردانده شده. </span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp; <br></span></b></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="right"><font size="1"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مبلغ کل هزینه­ها: 21730000 تومان</span></b></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="right"><font size="1"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">............................................................................................................................</span></b></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تفاوت دریافتی­ها و پرداختی­ها: 1002000- تومان</span></b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"> </span><br><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></b></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">وضعیت اسپانسرها:</span></b></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">از طرف تهران، دو حامی مالی به جشن معرفی شد.</span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">1-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">شرکت ایوار: این شرکت مبلغ 500 یورو به جشن کمک مالی کرد که مستقیما به آقای "نوتاریانی" پرداخت شد و سند آن موجود است. </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right: 36.0pt;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font size="1"><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">2-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">از طرف بانک گردشگری: قرار بود این بانک حامی جشن ششم باشد. به همین دلیل لوگوی بانک در پوستر مندرج شد و موارد دیگری برای تبلیغ انجام شد. در پی آن، گزارش فعالیت­های تبلیغاتی به بانک عرضه شد ولی تا امروز هیچ کمک مالی توسط بانک صورت نگرفته است.</span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;توجه 1:</span></b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"> این گزارش مالی فقط مشخص کننده بخشی از دریافتی­ها و پرداختی­های جشن ششم و درواقع شفاف­کننده هزینه­هایی است که بنده شخصا از مبالغ پرداختی 60000 تومانی شرکت کنندگان در جشن، پرداخت کرده­ ام. <br></span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">توجه 2:</span></b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"> قابل ذکر است که همه­ی فاکتورهای مربوط به هزینه­های فوق قبلا از طریق سرکار خانم "نفیسه آذرسینا" (دبیر همایش جشن ششم) در اختیار گروه مالی مستقر در ارومیه و همچنین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفته است.</span></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="right"><font size="1"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تنظیم: آرش نورآقایی</span></b></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:left;direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="right"><font size="1"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">بازرس جشن ششم</span></b></font></p><font size="1"> </font> text/html 2013-12-02T15:24:12+01:00 atgm.mihanblog.com مسعود حسین زاده فراخوان وب سایت و وبلاگ راهنمایان گردشگری http://atgm.mihanblog.com/post/173 <div id="yui_3_13_0_ym1_1_1385996727540_13557" class="base-card-body"> <div id="yui_3_13_0_ym1_1_1385996727540_13474" class="msg-body inner undoreset" role="main" style=""><div id="yiv9555197911"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1385996727540_13556" dir="ltr"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1385996727540_13558" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;"><b><span lang="FA"><br></span></b><b><span style="font-size:12pt;line-height:115%;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b> </div><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1385996727540_13562" dir="RTL"><font size="3"><span id="yui_3_13_0_ym1_1_1385996727540_13561" style="font-size:12pt;line-height:115%;" lang="AR-SA">با توجه به برگزاری هفتمین جشن راهنمایان گردشگری، کانون سراسری انجمن های صنفی راهنمایان کشور درصدد است، </span><span id="yui_3_13_0_ym1_1_1385996727540_13563" lang="FA">جهت اطلاع رسانی به علاقه مندان و راهنمایان در جشن راهنمایان سراسر کشور، فهرستی از وب سایت ها و وبلاگ های راهنمایان را که در ارتباط با جهانگردی، سفر و سفرنامه، تجربیات و ... است، در ویژه نامه جشن به چاپ رساند.</span></font></div><font size="3"> </font><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1385996727540_13565" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;"><font size="3"><span id="yui_3_13_0_ym1_1_1385996727540_13564" lang="FA">لذا خواهشمند است راهنمایانی که در فضای مجازی دستی بر قلم دارند، و مایلند وبلاگ یا وب سایت شان در ویژه نامهجشن هفتم روز راهنمایان معرفی شود نام، نام خانوادگی و آدرس وبسایت (یا وبلاگ) خود را تا پایان روز 20 آذر با عنوان «وبلاگ راهنمایان» به آدرس </span><span><a rel="nofollow" shape="rect" target="_blank" href="mailto:rihanna.ti@gmail.com"><span dir="LTR">rihanna.ti@gmail.com</span></a></span><span dir="LTR"> </span><span id="yui_3_13_0_ym1_1_1385996727540_13660" lang="FA">ارسال نمایند.</span><span dir="LTR" lang="EN-MY"></span></font></div><font size="3"> </font><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1385996727540_13661" dir="RTL"><font size="3"><span lang="FA">با سپاس</span></font></div></div> </div></div> </div> text/html 2013-12-02T15:10:59+01:00 atgm.mihanblog.com مسعود حسین زاده فراخوان نخستین مسابقه عكس جشن روز راهنمایان گردشگری http://atgm.mihanblog.com/post/172 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:36.0pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><br></span></p><p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:36.0pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><br></span></p><p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:36.0pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">با توجه به برگزاری شش دوره جشن راهنمایان گردشگری در سال های اخیر، کانون سراسری انجمن های صنفی راهنمایان کشور درصدد است<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>با برگزاری مسابقه ای، آرشیوی &nbsp;از عکسها و فیلمهای جشن های قبل تهیه نماید. لذا از تمامی راهنمایان و شرکت کنندگانی که در هر دوره از جشن راهنمایان حضور داشته اند، تقاضامندیم تا تاریخ </span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">20</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"> /09/92&nbsp; عکسهای خود را که در زمان برگزاری جشن با دوربین های خود چه بصورت آماتوری و چه حرفه ای گرفته اند، به نماینده انجمن هر استان انتقال دهند تا این عزیزان با دسته بندی و ارسال عکسها ما را در تهیه آرشیو عکس و فیلم کانون یاری نمایند.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:36.0pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">در همین راستا تعدادی از عکسها در ویژه نامه جشن هفتم راهنمایان چاپ خواهد شد و از عکس و فیلم برتر در جشن روز راهنمایان تقدیر خواهد شد و استانی که بیشترین تعداد عکس و فیلم را ارسال نماید، در<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>معرفی خواهد گردید. </span></b></p> <p class="yiv8048284175msonormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">شرایط مسابقه عکس و فیلم:</span></b><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p class="yiv8048284175msonormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">1.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>محدودیتی در تعداد عکسها و فیلم ها وجود ندارد.</span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">2.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>عکسها و فیلمها را در یک پوشه (فولدر) به نام چندمین جشنواره و نام عکاس با حروف انگلیسی قرار دهید. مثال: </span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">jashn05-ali-ahmadi</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">3.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>نحوه نام گذاری هر </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">عکس یا فیلم به ترتیب با</span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"> نام و نام خانوادگی با حروف انگلیسی و شماره </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">و محل عکس </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">باشد. مثال: </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span>01-ali-ahmadi-shooshtar</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">4. در صورت امکان برای هر اثر </span><span style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">مشخصات و سوابق را به صورت پوشه ای جداگانه که با نام و نام خانوادگی و کلمه </span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">info</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span> بسازید. &nbsp;مثال : &nbsp;&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">info-ali-ahmadi-Jashn05</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA"></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">و اطلاعات اثر را در قالب یک فایل </span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Word</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span> در این پوشه قرار داده و اسکن عکس پرسنلی&nbsp;خود را نیز به این پوشه بیفزایید.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">5. فولدرهای فوق را در قالب یک </span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">CD</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">یا </span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">DVD</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span> با </span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">ذکر نام و نام خانوادگی، نام استان، تلفن تماس و ایمیل به نماینده انجمن یا تشکل خود تحویل دهید.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">6. انتخاب آثار برتر بعهده کمیته فنی است.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">7. آخرین مهلت دریافت عکسها تاریخ 20 آذرماه 1392 خواهد بود. بدیهی است این تاریخ تمدید نخواهد شد.</span></p> <p class="yiv8048284175msonormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">8. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09376638825 تماس حاصل فرمایید.</span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:DoNotShowPropertyChanges/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2013-11-27T06:01:10+01:00 atgm.mihanblog.com مسعود حسین زاده سومین همایش هم اندیشی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری مازندران http://atgm.mihanblog.com/post/171 <font size="3">بدینوسیله به اطلاع همکاران گرامی میرساند که سومین همایش هم اندیشی با دستور کار ذیل در روز پنجشنبه مورخ 1392/09/14&nbsp; راس ساعت 15لغایت17در دفتر انجمن واقع در آمل خیابان امام رضا(ع) روبروی رضوان 46 ساختمان نسیم شمال برگزار میگردد لذا خواهشمند است راس ساعت مقرر حضور بهمرسانند.<br><br>1- انتخاب دبیر کمیته های مورد نظر<br>2-انتخاب نماینده ورابطین شهرها با انجمن<br><br>همکارانی که آمادگی جهت فعالیت در این موارد را دارند درخواست خود را به آدرس ذیل ایمیل فرمایند.<br><br><font size="4">atgm_ir@yahoo</font></font><font size="4">.com</font><br> text/html 2013-10-31T10:08:16+01:00 atgm.mihanblog.com مسعود حسین زاده عناوین کمیته های در دست اقدام http://atgm.mihanblog.com/post/168 <br>به اطلاع همکاران گرامی میرساند که پس واریز وجوه به حساب انجمن میتوانند جهت کاندید شدن بعنوان دبیر کمیته های ذیل اقدام فرمایند.<br><br>لازم بذکر میباشد تا پایان ماه جاری جلسه انتخابات دبیران کمیته انجام خواهد شد .<br><br>از عزیزانی که توانایی زمانی وتخصصی در کمیته های مورد نظر را دارند دعوت میشود پس از عضویت وتکمیل پرونده درخواست خود را کتبا به انجمن ارسال فرمایند.<font size="2"><span style="line-height: 150%;" lang="FA"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span> </span></font><font size="2"> </font> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><b><span style="line-height: 150%; color: red;"><a href="http://ytga.blogfa.com/post-55.aspx"><span style="color:red;text-decoration:none;text-underline:none" lang="FA">1-کمیته تحقیقات وپژوهش</span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; color: red;"></span></b></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">1. </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">پژوهش منابع و تهیه لیست کتابها و منابع مورد نیاز راهنمایان</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">2. </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">پژوهش و تهیه لینکهای مورد نیاز راهنمایان</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>3. </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">تشکیل پایگاه جامع اطلاع رسانی تور شامل: تلفن و فاکس و ایمیل و سایت کلیه هتلها</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span> – </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">رستورانها – آژانسها – راهنمایان&nbsp; و&nbsp; وسایل نقلیه توریستی کشور</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>4. </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">روحیات ملل و غذاها و رنگهای مورد علاقه و فرهنگ خاص آنها و بایدها و نبایدهایشان</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>5. </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">تاریخ تطبیقی ایران و جهان</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>6. </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">نقشه شهرها و خیابانهای یکطرفه یا محدوده ترافیک</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>7. </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">رستورانهای کشور (بین راهی یا درون شهری ) :غذای خاص آنها یا نباید های آنان</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>8.&nbsp;</span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">آدرس – تلفن – قیمت بلیط و ساعت کار کلیه ابنیه تاریخی کشور</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>9. </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">جمع آوری پلان بناهای تاریخی</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>10. </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">تهیه بانک جامع اطلاعاتی مسیرهای جهانگردی درون کشور یا برون مرزی و فروش پکیج به آژانسها</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>11. </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">بازاریابی منابع جدید تور و زمینه های کاری بجز تورهای آژانسها</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>12.&nbsp;</span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">تهیه کتاب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span> – cd – </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">عکس – فیلم – بروشور – نقشه – اسلاید – کارت پستال – پوستر</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>13. </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">انتشار مطالب از طریق اینترنت یا جراید</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>14. </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">قرارداد برای تهیه مطالب و انتشار مطالب مرتبط با گردشگری از طریق صدا و سیما یا ماهواره&nbsp; وطنی</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><b><span style="line-height: 150%; color: red;"><a href="http://ytga.blogfa.com/post-54.aspx"><span style="color:red;text-decoration:none;text-underline:none" lang="FA">2-کمیته اطلاعات و آمار</span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; color: red;"></span></b></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">&nbsp; </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">تهیه آمار شیفت های واگذار شده</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">&nbsp; </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">تهیه آمار شیفت های انجام شده</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">تهیه آمار تورهای واگذار شده</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">تهیه آمار تورهای انجام شده</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">تهیه آمار تورهای آموزشی انجام شده (ماهانه)</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">تهیه آمار سمینار و همایش انجام شده (ماهانه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>(</span><span style="line-height: 150%;" lang="FA"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">تهیه آمار فعالیتهای انجمن (ماهانه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>(</span><span style="line-height: 150%;" lang="FA"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;</span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">تهیه لیست مشخصات کامل فردی اعضا و پیگیری تکمیل آن</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><b><span style="line-height: 150%; color: red;"><a href="http://ytga.blogfa.com/post-53.aspx"><span style="color:red;text-decoration:none;text-underline:none" lang="FA">3-کمیته آموزشی</span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; color: red;"></span></b></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">· </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">برگزاری کلاسهای آموزشی&nbsp; ( زبان جدید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>( &nbsp;. . . . </span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">· </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">کلاسهای بازآموزی</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>·&nbsp;</span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">تورهای آموزشی درون شهر –استانی – درون کشوری – برون مرزی</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>· </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">سمینار :معماری – هنر – ادیان و بناهایشان در استان – تاریخ – موضوعات خاص (مثل بادگیر – قنات – یخچال – سنگاب – برج کبوتر و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span> ……..)</span><span style="line-height: 150%;" lang="FA"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>· </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">همایش اعضای انجمن – راهنمایان ایران</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>·&nbsp;</span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">پیگیری تشکیل کتابخانه مجازی تخصصی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span> (pdf – </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">مقالات اسکن شده – بروشورها و مطالب اسکن شده</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><b><span style="line-height: 150%; color: red;"><a href="http://ytga.blogfa.com/post-52.aspx"><span style="color:red;text-decoration:none;text-underline:none" lang="FA">4-کمیته تدوین آیین نامه</span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; color: red;"></span></b></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">·&nbsp; </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">شرح وظایف کمیته ها</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">·&nbsp;&nbsp;</span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">تقسیم بندی امور</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>· </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">شرح وظایف راهنمایان (بطور جامع و در سطح ملی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 150%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>)</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><b><span style="line-height: 150%; color: red;"><a href="http://ytga.blogfa.com/post-51.aspx"><span style="color:red;text-decoration:none;text-underline:none" lang="FA">5-کمیته حقوقی</span></a></span></b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; color: red;"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">· </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">معرفی راهنمایان به مراجع ذیصلاح و پیگیری مشکلاتشان</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">· </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">حل اختلاف یا صدور اظهارنامه و شکایت از افراد و موسسات ناقض حقوق راهنمایان</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>· </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">دفاع در مراجع ذیصلاح راسا یا توسط وکیل</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>· </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">عقد قرارداد فیمابین انجمن و سایر سازمانها و موسسات و شرکتها و</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><b><span style="line-height: 150%; color: red;"><a href="http://ytga.blogfa.com/post-50.aspx"><span style="color:red;text-decoration:none;text-underline:none" lang="FA">6-کمیته انفورماتیک</span></a></span></b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; color: red;"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">·&nbsp; </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">طراحی وبلاگ یا سایت</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">·&nbsp; </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">به روز رسانی مطالب</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>·&nbsp;Scan </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">منابع و اطلاعات</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>· </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">بارگذاری مطالب مورد نیاز اعم از پایگاه اطلاع رسانی یا سایر اخبار انجمن</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>. </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">تهیه نسخه پشتیبان از کلیه اطلاعات انجمن</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><b><span style="line-height: 150%; color: red;"><a href="http://ytga.blogfa.com/post-49.aspx"><span style="color:red;text-decoration:none;text-underline:none" lang="FA">7-کمیته تخصصی ترجمه</span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; color: red;"></span></b></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">· </span></b><span style="line-height: 150%;" lang="FA">ترجمه کتبی :کتاب – نقشه – مقاله – بروشور</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>&nbsp; - cd </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">و غیره</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">· </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">ترجمه همزمان&nbsp; (شفاهی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 150%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>)</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>· </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">تشکیل لغت نامه تخصصی راهنمایان گردشگری به زبانهای مختل</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><b><span style="line-height: 150%; color: red;"><a href="http://ytga.blogfa.com/post-48.aspx"><span style="color:red;text-decoration:none;text-underline:none" lang="FA">8-کمیته تسهیلات</span></a></span></b><span dir="LTR" style="line-height: 150%; color: red;"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">·&nbsp;</span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">پیگیری تاسیس تعاونی و امور تعاونی</span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;">· </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">پیگیری تاسیس صندوق ذخیره&nbsp; راهنمایان</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>· </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">پیگیری بیمه و بازنشستگی راهنمایان</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>· </span></b><span style="line-height: 150%;" lang="FA">پیگیری تخفیفات شرکتها – موسسات و سازمانها مثل خانه کارگر </span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>· </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">پیگیری سفر کارت</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>· </span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">پیگیری تخفیفات و تسهیلات سفر و برنامه ریزی اردو برای اعضا و خانواده هایشان</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><span dir="LTR"></span>· &nbsp;</span><span style="line-height: 150%;" lang="FA">پیگیری خرید مسکن جهت اعضا با تسهیلات</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><br><font size="2"><b><span style="line-height: 150%; color: red;"><a href="http://ytga.blogfa.com/post-55.aspx"><span style="color:red;text-decoration:none;text-underline:none" lang="FA">9-کمیته امور نمایشگاهها</span></a></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="1"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&gt; پیگیری امور مربوط به همایش/ نمایشگاه از قبیل: تهیه فهرست اسامی و نشانی مدعوین و ارسال كارت های دعوت.</font></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></p><p dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&gt; - تهیه مكاتبات و ثبت نامه های وارده و صادره و انجام مراسلات نامه های مربوط به همایش/ نمایشگاه.</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&gt;- تهیه و تنظیم گزارش لازم و ارائه آن به دبیر همایش / نمایشگاه و كمیته های مربوطه.</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&gt;- هماهنگی كامل با سایر بخش های همایش / نمایشگاه&nbsp; از جمله كمیته ها.</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&gt;- بررسی و فراخوان نظرات افراد ذی نفع قبل و بعد از همایش / نمایشگاه.</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&gt;<font size="3">- پیگیری های لازم بعد از همایش/ نمایشگاه در خصوص انجام كارها.</font></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&gt;- پیگیری دعوت از مقامات ، شامل وزراء مربوطه، نمایندگان مجلس و سایر ذی نفعان</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&gt; -جذب حمایت كنندگان همایش / نمایشگاه و جذب كمك های نقدی و ...</font> </p><p dir="rtl"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&gt;- تدوین برنامه های جنبی و فرهنگی ، شامل برگزاری نمایشگاه های مرتبط با موضوع نمایشگاه اصلی یا همایش، بازدیدها و دیدارها.</font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&gt;- تهیه فرم ها و توزیع آن در بین مدعوین.</font><br><font size="2"><b><span style="line-height: 150%; color: red;"><a href="http://ytga.blogfa.com/post-55.aspx"><span style="color:red;text-decoration:none;text-underline:none" lang="FA"></span></a></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><b><span style="line-height: 150%; color: red;"><a href="http://ytga.blogfa.com/post-55.aspx"><span style="color:red;text-decoration:none;text-underline:none" lang="FA"><font size="2">10-کمیته برنامه ریزی وبودجه</font></span></a></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-.5in;line-height:150%; mso-list:l0 level2 lfo1;tab-stops:list .5in"><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; text-shadow:auto;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">&gt;<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp; </font></span></span></span><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%;" lang="FA">نظارت دقیق بر تهیه و تدوین برنامه های مالی انجمن .</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Zar; text-shadow:auto;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-.5in;line-height:150%; mso-list:l0 level2 lfo1;tab-stops:list .5in"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; text-shadow:auto;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">&gt;<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%;" lang="FA">نظارت دقیق بر تهیه و تدوین پیش‌بینی‌ بودجه‌های سالیانه انجمن منطبق با اهداف برنامه‌های توسعه .</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Zar;text-shadow: auto;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-.5in;line-height:150%; mso-list:l0 level2 lfo1;tab-stops:list .5in"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; text-shadow:auto;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">&gt;<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%;" lang="FA">تهیه و ارائه گزارش های دوره ای <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>در خصوص تحلیل عملكرد بخشهای مختلف انجمن در زمینه </span><b><u><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="FA">برنامه های آتی</span></u></b><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"> </span>و</span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;" lang="FA"> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><b><u>بودجه بندی های سالیانه</u></b></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%;" lang="FA"> .</span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-.5in;line-height:150%; mso-list:l0 level2 lfo1;tab-stops:list .5in"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; text-shadow:auto;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">&gt;<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%;" lang="FA">نظارت بر تهیه و تنظیم گزارش عملكرد هزینه ها بر اساس دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوطه .</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Zar;text-shadow: auto;mso-bidi-language:FA"></span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-.5in;line-height:150%; mso-list:l0 level2 lfo1;tab-stops:list .5in"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; text-shadow:auto;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">&gt;<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%;" lang="FA">تهیه و تنظیم تقویم برگزاری جلسات ماهیانه كمیته و اعلام آن به هیت مدیره .</span></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:.5in;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-.5in;line-height:150%; mso-list:l0 level2 lfo1;tab-stops:list .5in"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; text-shadow:auto;mso-bidi-language:FA"><span style="mso-list:Ignore">&gt;<span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -moz-font-feature-settings: normal; -moz-font-language-override: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%;" lang="FA">دریافت و پیگیری مصوبات انجمن در طرح و برنامه و بودجه&nbsp;<span style="mso-spacerun:yes"></span>و سایر امور محوله .</span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Zar;text-shadow:auto;mso-bidi-language: FA"></span></font></p><font size="2"> <b><span style="line-height: 150%; color: red;"><a href="http://ytga.blogfa.com/post-55.aspx"><span style="color:red;text-decoration:none;text-underline:none" lang="FA"><font size="2"><font size="2">11-تدارک<font size="2">ات وپشتیبانی</font></font></font></span></a></span></b></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span style="line-height: 150%;" lang="FA">&gt; انجام کلیه خریدها</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span style="line-height: 150%;" lang="FA"><font size="2">&gt;تهیه هدایا وجوایز مرتبط با برناه های انجمن</font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span style="line-height: 150%;" lang="FA"><font size="2"><font size="2">&gt;برنامه یزی وپذیرائی در امور مرتبط</font></font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span style="line-height: 150%;" lang="FA"><font size="2">&gt;تشریفات</font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span style="line-height: 150%;" lang="FA"><font size="2">&gt;عکاسی وفیلمبرداری</font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><font size="2"><span style="line-height: 150%;" lang="FA"><font size="2">&gt;کلیه خدمات رفاهی</font></span></font></p><p dir="rtl" align="justify"><font size="2"><b><span style="line-height: 150%; color: red;"><a href="http://ytga.blogfa.com/post-55.aspx"><span style="color:red;text-decoration:none;text-underline:none" lang="FA">12-&nbsp; روابط عمومی وتبلیغات</span></a></span></b></font></p><p dir="rtl" align="justify"><font size="2"><b>الف .کارگروه روابط عمومی:</b></font><br></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman">&gt;&nbsp;<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"> </span></font></span></span><span dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">تهبه و تدوین اخبار ، اطلاعیه ها و تنظیم و اجرای سیاستهای خبری... </span></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA"></span> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 6pt 36pt 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><span dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&gt;ارتباط با رسانه های گروهی و هماهنگی با خبرنگاران برای پوشش خبری مناسب اخبار انجمن </span></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 6pt 36pt 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman">&gt;.<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">ارسال دعوتنامه جهت مراسمات، افتتاحیه ، اختتامیه برای رسانه های جمعی </span></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 6pt 36pt 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><span dir="rtl"></span><span style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman">&gt;.<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"><span dir="rtl"></span><span style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>تهیه و چاپ گزارش عملکردهای انجمن<span style="mso-spacerun: yes"></span></span></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 6pt 36pt 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><span style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman">&gt;.<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">برگزاری مصاحبه های مطبوعاتی </span></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-bidi-font-family: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 6pt 18pt 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><b><span style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&nbsp;</span></b><font size="3"><span style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">ب. کار گروه تبلیغات : </span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 6pt 18pt 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&gt;. اجرای امور خطاطی ، طراحی و گرافیک ، پارچه نویسی ، بنر و تهیه تیزر تلویزیونی و تراکت تبلیغاتی و خیر مقدم و.. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 6pt 18pt 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&gt;.تهیه و توزیع اقلام تبلیغاتی ( خودکار ، فولدر ، کیف ، بروشور و ... ) </span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 6pt 18pt 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&gt; طراحی دعوت نامه افتتاحیه و اختتامیه جهت برنامه های ویژه<br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 6pt 18pt 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&gt; تهیه شعار جهت مراسمات </span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 6pt 18pt 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">&gt; طراحی کارتهای شناسایی عوامل اجرایی <br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 6pt 18pt 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><br><span style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 6pt 18pt 6pt 0cm; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><b><span style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Mitra'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><br></span></b></p><br> text/html 2013-10-31T09:36:33+01:00 atgm.mihanblog.com مسعود حسین زاده اعلام شماره حساب جهت عضویت در انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان مازندران http://atgm.mihanblog.com/post/167 <font size="2"><br>همکاران محترم با توجه به جلسات ونشستهای قبلی در خصوص افتتاح حساب جهت واریز وجوه ، هیئت مدیره انجمن فوق با پیگیریهای مستمر نسبت به افتتاح حساب انجمن اقدام نموده وشماره حساب ذیل جهت عضویت عزیزان بطور رسمی اعلام میگردد.<br><br>طبق اساسنامه همکاران دارای لوح یا کارت صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری مجاز به عضویت میباشند.<br><br>مبلغ ورودی <font color="#FF6666">500000</font> ریال وحق عضویت ماهانه <font color="#FF6666">50000 </font>ریال که بطور سالانه <font color="#FF6666">600000</font>ریال میباشد.<br><br>همکارن میتوانند مبلغ ورودی <font color="#FF6666">500000</font>ریال را در یک مرحله ومبلغ عضویت سالا</font><font size="2"><font size="2">نه</font> <font color="#FF6666">600000 </font>ریال را مرحله بعدا قبل یکسال واریز نمایند.<br><br>پس از واریز وجه حتما با انجمن تماس حاصل فرموده وبه اطلاع همکاران رسانند.<br><br>اصل رسید بانکی&nbsp; به همراه یک نسخه تصویر آن را به انجمن تحویل&nbsp; دارند.<br><br>حتما پس از واریز وجه نسبت به بازبینی پرونده در انجمن اقدام نموده تا موارد ناقص تکمیل گردد.<br><br><br>&nbsp;حساب قرض الحسنه کوتاه مدت به شماره</font> &nbsp;&nbsp; <font size="2"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></font><font size="3"><u><font color="#FF6666"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">4777309512</span></font></u> </font><font size="2"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><font size="3"> </font>بنام انجمن راهنمایان گردشگری استان مازندران در نزد بانک ملت شعبه مرکزی آمل <br><br>&nbsp;<br>از عزیزان درخواست میگردد نسبت به <font size="2">واریز وجوه فو<font size="2">ق</font></font> اقدام نموده تا کمیته های تحت پوشش انجمن فعال و از بین متقاضیان مسئولیتهای مربوطه تفویض گردد.<br><br><br></font><div align="center"><font size="2">قبلا از همکاری همه عزیزان سپاسگذاریم<br></font></div><br> text/html 2013-10-31T09:29:07+01:00 atgm.mihanblog.com مسعود حسین زاده فرم درخواست مجوز گشت http://atgm.mihanblog.com/post/166 <br><div align="center"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAAHgAA/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/bAIQAEAsLCwwLEAwMEBcPDQ8XGxQQEBQbHxcXFxcXHx4XGhoaGhceHiMlJyUjHi8vMzMvL0BAQEBAQEBAQEBAQEBAQAERDw8RExEVEhIVFBEUERQaFBYWFBomGhocGhomMCMeHh4eIzArLicnJy4rNTUwMDU1QEA/QEBAQEBAQEBAQEBA/8AAEQgBnQEsAwEiAAIRAQMRAf/EAI0AAQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAABAgMGBAUHAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAACAQEEBAYLCg0EAgMAAAAAAQIRITESA0FREwRxkdEikgZhgaGxMkJSwlMUBeFicqKyM3M0FibwwYLSI2ODVGSEFSU1JERFRkPD8eKjEQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/9oADAMBAAIRAxEAPwDDqslP2xCM0pLDOx2q7snc+rbvpyodFchw/VL/ADMfgT7x3tANPqu7eih0VyD1PdvQ5fQjyG9ItAPP6luunIy+hHkHqO5+gy+hHkPRQtAPJ6hubb/0+V0I8g/p24u/dsroR5D1JWsAeX+mez3/ALbK6EeQP2X7P/dcroR5D10DA8L9lezv3XK6CIvZPs1pV3XKr8BHuaIlcB4H7I9mOLfquVX4KL/RfZb/ANpldE9r8FmYHzv6J7Kp9Uy+IP2F7J/dMvifKfQoUD5cvYXsmn1TLv7PKYS9heyFOMfVYW116O2fUld2/wAZhL52H5XeA+fHq/7HcU/VYfG5R9nfY/7rHjl+cfTguai0A+V9nPY1fqy6UuUfZv2N+7LpS/OPqpXloB8n7Nexv3f40vzifZn2P+7/AB5cp9egoB8TM6uex4KryHT4cuUw+z3sl2rd3o8eWntn28yKdK6GRRSWoD5S6seyNOTJfly5TCXVr2QpKOxnb+skfcMZR5yYHx31W9kUrs59NnnfV72PjcNnmVXv2dDoPM4x9YrS3WB8z7K+ym/BzF+X7hH1U9lVuzen7h92gaA+D9k/ZmvNX5S5CPqn7N8rN6S/NPvNEpXhA+F9kfZ/pM3jX5pg+qO4aMzN41yHQvUTCBzr6obhSu1zeNcho+zG6et+rbbMw7PaVsrWuE6bNVMuT7DPn1/udf4avxgOX6or+8x+BPvHfUOC6of5lfRzO9QFQKAAAAmllItJQAYAEZNBXcYxmm3FeKlV6LQD8F0MjHxePvmYEoGUAYSVnbXfMJfOw4JFzM3LhSMpKLdqT4TFzy5ZsMMk/CVjTtA2R8FcBkSNyKBCk0lAAADGd1usJEzWlFt6LacB4fX5rnujWFPD+U0+4gPomLvRkR+EgLoPLNrbdw9Wg8WY2t4vA9gBQI6GNbaW/iM6kfcAwyZPMhicXB1awypWx9gKWY82UZZdMtJYZ1rV6VTQZ8BbANeav0cuBnzqL16tLPVe34R9PMphZ82i/qODR6t54HK9UcX9YWFV5k61sssO9OE6nf5h/Rz/ABHdoCgFAhQAIr2UivZQAAYGM6YXW6jqYZKik8MMCs7dhlPFheFYnqMcttNxw4UlVUutAy8UzMKc38NZmADGgMDzvd8lNywVk5J1dttdFbg8rLWdBxgk3ibdFWptld213zCa/S5fBIDONyKSK5qMgIUhQAMMzNhl0xO16Pw4Dzxzowg3OclO+eJWxjfcBtz86GW0pOjferaeWKyNttllO1JJ0lVrS8KquA2yz8uMaKFXCqilbZF2ur7onvMXl0hXHKiSV9G0qoDdl52PMlluLi4pO3U9Zsd6PNDecqDwX3uqtrZW/wAa0ynvNYSllqr8Sr8J3fjA3s8uZB+sRZsy94jKSy0pOqrjaojPCnKulXAZooAAhSAUjRQBrn4LPB/y9P4fzz6ElYfO/wCb/l/PA5jqav7vL6KffR3Rw3U3/LT+il34ndICgAAAAIr3wlItPCUAAADIVkAni/hrMjHxfw1mQAAAYSuXCu+Yy+dhwSMpXLhXfMJfOx4GBsg6xVLimMPBRaAFpKRaSgYvLg57RxWNKlewVpOqarW8oA828Q3aMFGSoo+DGNnFQxefk4lKiai6YqOsa9o9GZCMmm0m4ux6uAUTTTVU70Bqys+M5YYpvLfNXNsuqbHCGJPCqq1OlzZmkkklYlYkR3gUxraZGOkDMAACDSAKCACSuPmV/vv8t559N3Hy/wDnv5bzwOc6mf5XM+il34nco4fqZ/lM36KXyonboDIAAAABFpKRaeEoAAAAABj4pkanBteHJV0WWW8Bdk/Lnx+4BsBhs/fS4ybJeVLpMCyVi4TB/Orgf4hLKjRWyv8AKfKYPKi81LnUo/GfY7IG+NaIpqjk5dFfxvlLsMrV3WBmtJdFTUsnKuwmWxyvJQGYMNjleQibDJ8hcQCdEm6uitekxnm5UXhcuc2ko1ttpymTysvyUu0iLIysazMNZJ1TetgSO8ZUszYxdZW/FvM6Ud7LGEY0orq0em11ZdIDQYUtvZs0GDvAzAAEAAFDIAI7j5FX/Xqfw3nH13cfGr94P5e78oD4XUv/ACmb9FL5UTt0cT1K/wAnnfRP5UTtgMgQoAAARaSkWnhKAAABkDuJbZR8IGEsyMaJ1rfYm9PYLto6pdFkfiOv4WG0DXto+TPosbZeRPomegoHknvUsbhl5blhaq7rcVHeaXvWbtZzhluWXFO5WtWWq09slbF9k0VpvE63UXeQBZ+bsseyo8UYqNbWm+AS3mcpvLyIOco+Fi5sb6Xs9EVYjIDzwzN4xuEsrSqyTsSfatI577iTWWqeNHEj0J30AGmEt5xt5kYxy0nc6vuGEJ77KSnhjHLeGibtSrbo1HqI3RVdiQHnz8zPikowxVom3dVuy4Oe8RlFYMUYqspKltmhcJszczLjzZNJu5cFpkpqidlHc9AGrK9cxVzcGB6FWqsuN+k17fLxxgnVyss4K/iM620AyMbKl0GqObCc6RVWtIG4WgAQUKQCsgIwDuPjW/aH+X/GfYk7D5NV9of5fzgPg9S1/cc/6J/KR20U6W2nFdSf8jvH0T+UjtgKAAAAAivZSLSUAAAI7gq0DuAGmcW3CknHtcGsz2c/SS+LyGM5RjgxOnY4jPa5evuMCPLl6SXc5Bsn6SfGuQbbL1vovkG2hTxujLkAwllOznzv1mnZvbSjjlZhtrfYbnmxorJX+TLkNO0W2k6Sdi8V6gN0cuqq5zr8Jl2Sa8KfSZI5ioubLosqzPeT4gCyY65dJ8plsodnpPlMVm+8lxLlMto/Ry7nKBNjDs8b5QsnL1X2O1l2kvRy7nKFKb8Rq22tHZ2mBpzN2hKUpuMZyk/GVWlSlEPVoyknJViroeKmlRNIizt4nN/o8MIqrrY23crUYxzd8m3KGWlG1KMnhdND0gb4ZMMvwYpPWlbxmTxYrKGrLe94ltVG10pF1SV9XdabtIFtp2TRCGZCbUUmtLN5jio6MDJYtNOyCgCEZdIoAIzIjAwkfGr95afqD7Urj4n/AGb9gB8jqT/kN4+i85HanFdSf8hvH0XnI7UCjSAAAAEWkpErygAAAZA7gBhbZwmw1PHRYWlbpVfxmVM3yl0fdAyKYOOb5a6PujDm+k+KgI7lwmltLPkle0q8Rsccyi/SafJRonDMWc+e7EraID0w8FGZohlZiS/SSXYpHkMtnN/+SS4uQDNXsyqk0m7XcjVDLdedOUraqtNHaMIbs4zc5ZkpSaorXZWttLgN+JXVVb6BSi3ROrvPOtyg3inKUptt4k8N/wAEyhumVl0wVVHidrddOkDLNlHBLnLm39gQnCVsZJqt91aajVnbtk4HVtLTVt9q0y2OROEUropqDWhNUA2rMy3RqVVJ0XCV1qqGqO6bvFqUYUadVa7zZKUYtVdK2IDM05ik5qlxuPPm7xlZM1HMdsrrKgegETTtWkoDSQaQwKSpSMCO4+LT7z/sD7R8X/s/8uB8bqT9f3n6Pzkdqji+pK/128v9WvlHaAUEKAAAAEKAAAEaesW6wNIEcorwml2GNpl+XHjQcYu9J8JcMdS4gMdrleXHjRHnZPlx40Z0WpCi1Aa3nZNVz1xmE83KcrJKtL+wbyO4DWs7K8ruMu2y9b4nyGwAa9rBOzFb72XINtF3KXRlyGZQNe2j5M+izXPems1ZUIOUm6V0WUrxVN9URSjWxqtK9oDzZm8YpShg/RwtzHJNa7i5eZmpV2WGKTsVstFO+ehyilWTotbKB54528N87Kai2sL7FVer1rN7im1XRaXHFW1VK4e3dQoA05uRDMkpO1o3aCUAqVAAAIUgFMWysxbtAM+LX7z/ALA+vOWrWfEq/tTT9TT4oHzepH1zevo18o7M4zqR9c3r6NfKOzTAoJUAUAAAAAAAEbAYASxU5qTfZMf02qPG+QzAGH6b3vdD2+uHEzMja1gYUz9cacD5SUz/ACo9F/nGeKPlLjI5wp4S40Bi45tK4k5UdLGlbdpZqhlbwsc5Zic3ZCqsUU6201m/aZflR40Y7XKXjx40B547lm3veJKTvcUu+7TYt1wtUzJWKSfZxW14zZt8ny48aG3yPLjxgaluWBUjmStVHW2yyurUR7o2pvFzpJQircKhFqztm71jJ8tDb5Xldx8gGlbnWKjOcsKtSTda2eN2jN7snKUnJ1lJTVLk0qdszedCmKvNSbbuu4TXHe4SxuMZUhZ4Lq3qQCO55S8aeivOaTp2D0Hme+Oqpk5jjpeFnpAAAACkAAACEZSMDXm3LhR8Gv3q/Z0+IfezfBXCjnrftTdbg8wDydSPrW9fAj8o7I47qR9Z3p+8j8o7AClIUAAAACAAAAGRB3UCXEBWk007U70a9hk+QuI2GGPM9G+OPKA2GT5EeIbLK8iPEiY8zRl/GRcWb6NdL3AGzhXwY8SGCOpcRjizvRrpe4MWd5Eel/8AUDPBHUuIYVqMcWd5MeN8grnao8b5AMqItDD9N73umOY94VI5aTbfhu5KuqzQBtB5HDfptxlJRhJtVorI29kzWXnxUYwmlFKlXVvtgb2qqms1LKalStI9gwWRnJS/S4nOirSlKWVvegQyc+Na5nNTpGNFdSiqwPTQHk9TzJS2jzXGdKc1Ki4MVT1XXsCk0lAAAACMpAIGUgGvNdEuFHP4l9qq/q6fFOgzfBXCjnKv7Vfk0+IBo6j/AFje37yPymdgcf1I+f3v4Me+zsKVQApCgAAAAAAAAAGAABg8pPxpdJgZg17GPlS6TGxhrl0pcoGYMNhlan0nyk9XyvJ42+UDYQw2GV5KGxyvIXEBsqhVa0a1k5PkR4kZbLK8iPEgDlG11Toq0V5rzd4ycuyUqSdKR0ups2eWropdpGOwysanhWJOtezSgGrN3jKy2oylb3FbTvkjveRN8yTaSbk9VEbtjlqbmopSl4Tpay4OywNHruRSrrV3KnEehKqXeLGKRQFKAAAAAAAAhGVkYGvN8Hto5qv3q7X/AKzpc27tnMf9q7f/AKwMepHz29/Bh32decj1I+d3vgh32dcBQSpQFAAAAAAAAAAAMHmJV5snTsMzAGDzPeS4ibV+jnxLlNgA1bWXop9zlG1n6KXHHlNjqANe0zPRPjjyjHmeifSRnaROtqtQGOPN9H8ZFxZvkLpe4V5kIpuTSSvCzYOKkpKjo68NwEbzfIj0vcDebSuFVVeanfZZehHNhOqjJNp0fCYyz4Qm4SdqWJujok7qsDXKe+OjhFRTbonel2baVGXDe2nOc1GbTUY0sVqo2jJ73kpJuapK7vie9ZMMLc01JVilq1gTZ705ye0iouzC03Zwpo3wTUUpOrStd1TVLeMnLTcpqx4WtOKlaGzLnHMgpx8GSqgMgKgAAADJUoAhGWhHcBhmLmnL0+9lOz/6zqZqy/ScxT734fw+bAw6kV2m98EO/I67Qcl1I8PfPyO/I6wClIigGk7wAAAAAAARlDuAAwwS8uXc5DM17fKr4XfAuzl6SXc5Bsn6SXGuQbXL1viZHmw990ZcgDZe/nxk2a8ufSY2kHok/wAl8hNovJn0WBdkq+FLpMwnu6nROTWXphrda336TPae8nxBZjr4E+JcoGmO4ZCkpOrpJyp2bTa923du2Cbol2lYjXnZuekoZME811bWhRTpXtmW13hxk1kYWksKlJWuttwFW7ZK8BYLGlhdKVvfCIbvkxUotY8TxScrW3f3DBZ28yxR2OGSVVV2N118BJS311UcuMa3PEnRcQGfq27pyk4JuTTtSd2ozeXlttySdUlR2rm2o15vrHgZKTaS58wvWsLcoRxWKKi7aaW20Bsjl5WJyS5zbb4WqGaSSorErkjR/qY4pNJyk0oRTeGK0tuhuy1NZaWY05pWtAZAEAoAACoZjUCur7BGCMCTkkrbjl8S+19ezT/8zppqqOU/7X+X5gG3qQrd8fwPOOsSRynUj/ecMPOOrqBQQoAAAAAAQAAAMABUGtrP8qPRf5wGyoNajnaZro+6XDm+X8VAXtAxwZnpHxImCfpXxR5AMwYYJ+klxR5Bs5eln8XkA2doGvZS9JPjXINi/ST4/cAzb7pi82CTbkqRpV1urcTYxpRyk3bRt2qqoanuOU6KTcot4pp+M1dWlLgNrlJrFFrC1VV1ay7TSqU11Ncd13aL5sbk42tux6LWSO67tCalGNKJqmh1VNIGxZsMSTkqtVVGZQkpxUo3M1Ldd2rXApaq20spRajbCEYJRglGKuSAyIiiwAKioAVIykAhCooGuSsOS/7X+08w6+SsORp97qfrPMA3dSP95ww846s5XqRdvnDDzjqwAAAAAAAAAAAAAAYPNy02nOKa0NoyFI30XEBrW8ZLaWJW3Wou2yfLXGZ0jq7gqBr22V5aG1y/K75sJUDDa5et8T5Btcvs9GXIZlA17aGqXRlyGOZnSgqxypTtpzVbdWttDcAPOt5couUMmcsLScXRPs2MxjnbzKcf0DUZX1aTiuzaemrCqB5pZ8o4uZR48EW7mkq1qIZubPCllWp89u5KrWnsWnoeLULQPMs/eG5JZWvBera0tqjfkbXZx23znjUM1i0lAE0lIBQABCGRGgICNPgJV6QLO45Cv3t/aeYddJqirw8RyNn2u7G0r/8AmB6OpHg758KHnHVnK9SPA3z4UO9I6oAAAAGnsAAAAAAAAAAH2CVpYE060adL6AUGKzINtKSsqn2gpRlFTT5rtT4QKQjnFUrJWui4SSzIRjjcqxsSattfABmDW87JSq5qlK36PwQnnZUFWUkrUtdruQGwGtZ+Tj2eNYqVpXQNvk1itom5eDR3gbAalvOQ60muaqvgrT8Rh63u9U3Jqrpd2Kgb68YqaZ5+Qo1x31prdFoMlm5OGuKi7NgG2oNeVOGYsUbq0WipsAGLlRmZi1UCgAAQpEknYAZizJsxYGE0rzkcf3uxfrafEoddM42q+1f8xTuAe/qR83vnwod6R1Jy/Uf5rfPhw70jqQAC7IAAAAAAAAAwzM3Ky6KclGt1dJit53ejazI0jSrT13GyUYy8JJ0uqjHZZd2CNOBAaJ5u55s0pZixRsVrSt4Ao7lSVqjbs28TVq8WtTfssrRCPEi4IrQtdwGhZe5Sipc2j8Zu20yUN3zYYkqwupbR4bFYbXCDabim1YrLqloB4ovcpSi1lOjVEsHNVuoylPd8SWxk1GxJR5tq1HrJQDzue6wScoqLl4rjbYtSrcYrN3SEkowueJOMG7ZW1sR6rL9IA0SnBQrHJlJTvSjR26ySzMNHHd26pXUPTQAeeDTUk8jCtN1pnDMlNuuW4rQ5G0Aas3MnGNYwxy1Voa3nbw0mslN0d7PSANOPPsezXZ5wWZvGOMdnRWY5N2do3AAAAAAAgDAEIzJkA1z0HE4vvRX+K/GdtmHC1+8tf4r8YH2Oo/zO9/Dh3mdQcx1H+Y3v4cO8zqAAAAAAAAAAAYE4AHaUBaRWWatZQBLSsACWktKQAAwALaKgASgqKpAKdkiT0sYlyBTiwLhoUxxWmQAhSAUEqAKQpAIQpAMMxHC0+8tNPrfnHeStOHp966fxYH1uo/1fe37+PeZ05zHUhf6XevpI/JOnAAAAAAAAAAAAAwAAAEoWwgdQBGUloABACgVIAoCmNtewBWhRIwam9NNRUpK9gZgxo632GQAAgFaIUjAEo9JQBCMpG9OoDGTOJqvtXXR60dnOWnRoOGxv7RYtPrXnUA+51I+qb19KvknTHNdSPqe8/Sr5J0amsbhpSUnwP/4AyAAAAAAAAAAAAAAAADAAgFCUAAUJQDIEuLRACFIAqiYlUOCdgoloAY1iarbfQyIkkUAQMJAUAAQAARmLKRgasw4Ov98r/Feed5majgv+Z/mfPA6LqT9T3n6VfJOkoq1pbdU5zqSv9DvH0vmo6QAAAAAAAAAAADAAAAAAABCFFAIQoAlrKAAJa+wUVQGLx6A8VbGVtK8VWsBzjIiaKgDIUgFIUjAMgqSoBmLK2YsDXNVaOCp/eKfxPnnfSsaOB/5n+a88DpOpP1HePpfNR0hznUn6hn/TeajowAAAAAAAAAAAgpa2UAAAAoGABACAGhQAA0hRCoAUFECVkBJRTvCiloFZaqCsq0p2wMqBWE52oqqBSAgFI2VmLYBsxqUgAxZSAYO9HA1/u/8AM+efoNLUfnv/AC/8154HT9Sv8fn/AE3mo6M5zqXT+n530z+Sjo0AAAAAAAAAAAAAgFAAAAACAACUAAUKShGgMiVQJRVApKojRFGgGdeyKmNEigUlSVJUCtkqRslQDZAWgBRqZqKREUA0qo/PMP8AfcP8X55+gu9H5/i/v2L+L88DoupiXqe8LQs6zoo6ShznUz6pvC/XeajowAAAAAAAAAAAEK2AIUgAoIUCAjJUCglRUDINGNQ5AUlSVABipi2AMiVIAKRsGIFZAEBSoFQFRQAMJuh+d4v7zi/ivPP0PMZ+cV/udf4nzwOp6nSpu28L9b5qOlOX6oV2O80t/Sr5J0yxUAyBOdqHO1LjAoMedqXH7g5+pcfuAZAxWPUuP3C87UuP3AKBztS4yc7UuP3AKCc/UuP3BztS4wKyWjn6lx+4R4tS4/cAWh1oR49S4/cJWdLUuP3ADbJVk5+ru+4Tnau77gGTqKsxeLV3Sc7V3QMqsVZi66u6O13QLaLdZLdCCrq7oFddBKvWHXSu6Y9pcYGdaEqS3UuMltbu6BlUEt1Et1LjAyKjFV1GSrqXGBUZIxVdXdKq6u6BkGRV1d0W9gDVms/NcX+tr+vr8Y/Ss2vYPzSz1u//AM3nAf/Z" alt=""><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAAHgAA/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/bAIQAEAsLCwwLEAwMEBcPDQ8XGxQQEBQbHxcXFxcXHx4XGhoaGhceHiMlJyUjHi8vMzMvL0BAQEBAQEBAQEBAQEBAQAERDw8RExEVEhIVFBEUERQaFBYWFBomGhocGhomMCMeHh4eIzArLicnJy4rNTUwMDU1QEA/QEBAQEBAQEBAQEBA/8AAEQgBnAEsAwEiAAIRAQMRAf/EAJ4AAQACAwEBAAAAAAAAAAAAAAADBAECBQYHAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQIQAAICAQMBBAMJBxAIBgMAAAECAAMRIRIEMUFRIhNhcQWBkaEyFBUlBgex0UJScrLSweFigpKiwiNTY4OTJERUNvEzczRkFiYXo8N0hDVF8OJDEQEBAQADAAIDAQAAAAAAAAAAEQGhAlIhUTFBkWH/2gAMAwEAAhEDEQA/ANPYv1E4PtL2ZRzreVcll4LMq7cDxEaZ9Uvj7NvZfby+R+9+9Oz9VP8AL3C/Ib89p14HkB9m/snt5XI/e/emf+3Hsj/E8j31/RnrogjyX/bj2P8A4jke+v6M2H2dexf5bkful/Rnq4ikeVH2d+w/5Xkfu1/Rmf8At37C/lOR+7X9GepiKkeXH2e+wfx+R/WD9GZH2fewO+8/0g/Rnp4gjzP/AG/+r/8AP/1n/wCsz/yB9Xvxbj/SfrT0sQsecH1C+ro/AuP9KZsPqJ9Xf5Kw/wBK09DEUjz/APyN9XP5Cz+tb78yPqR9XB/d3P8ASv8AfnfiKTHDH1M+rg/upPrsf9KbD6nfV0f3T9+/6U7URdJjjD6ofV0f3Mfu3/Smw+qf1dH9yX90/wClOvEXUmOT/wAqfV7/AAKe+/6Uf8rfV/8AwKe+36U60RdVyh9V/q+P7jX++/Smw+rXsEf3Gr3j9+dOJbv2RzR9XfYQ/uNXvTb/AJf9hj+40/uZ0IkuigPYPsUdODT+4Ez8yex/8DR+4EvRF0Uh7G9kDpwqP6tfvTPzR7K/wVH9Wv3pciLoqj2V7MHTh0f1a/emfmz2b/hKf6tfvSzECt82ezf8JT/Vr96Pm32d/hKf6tfvSzECv83ezx/daf6tfvR838D/AAtP9Wv3pYiBX+b+B/haf6tfvTj/ADL7N/5n3/Jk2fJvN2Y8Hmb9m7b06T0Eo7fpzd/wmP8AxYFX6pHP1d4X5LfntOxOL9UP8u8P1P8AntO1AjPJ44s8o2L5mgKZ11wB92SSq/Dr+X18wICxUpYfVqje5qPdljzFyw1ymp0Oo66d8DaJV4V/IddnKAFpAsQgYBRuz1r0Mkr5VdnIt44BD1Y1PRtNdv5OdYE0RB0EBErta1lqIq2IAxJbGAdp6EnsMsQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEj8+kWeVuG/G7H7HvkftDzPklnl5B03Eddm4b8ftczjtyUSwbji1OLdSax180WLtUD9luBEuYPQRKns1bV4xWz8F3Ff5GdPcznEtyBERAREQEp//cf+1/8AMlyUv/uf/a/+ZApfU7X6u8T+k/PadqcP6mHP1c4voNg/ftO5AxkZ25G7rjtxMypfxH+WV86pjvQbHr/GQ5zj0659ya8U/JqVVw1nIss2Wa5LNkndr2BdfVLBc8JPYSvwZkT0UKup2EMXV84IdjqcnvmlHFem43btz258/uY5yhA9HSbMK+Ut9Dr4F/iy2nUrk7fVmQTwTgZmtYda1VyGcABiNASO2ZOMHPTGvqgRLeWsVMYJznOdcd0mkNSpSMeaWDY2Bzk49B7ZNAREQEREBERAREQEREBERAREQERMMdqluuATgddIGYkNF5uXzApSsqCC2hz2jHom9bs5JA/i/wAFu1u8+qA81NxXPQZY9gHpMptVwruZ8qSkXW1LpcpO7PYqdh9/STLwU2strtZuwDnC+EZ2qdo1xmb28PjXBVtQMqaKp6D0jEvwMvyakwCfGcZQakZ08WOkkBB6HODj3pUFNN1LcauvyuORhyMDxA9B1B6amW1RUUKgwo6ASDMRMBgSQPwdD64GYiICVNv0tu/4bH/iS3Idg+W7/wCax+/zA5H1K/y5xvyrPz2ndnB+pBz9XOP+Xb+eZ3oCY2jO7GvfMxATCqqjCjAJJPrOpmYgJrZUli7XGR6CR8IxNogQtx1worwm05BxuOfW0miICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiBhiFUsegGT7krNdbcLFpAJJ2qTqmgBZiwz34xLXXSaoiVqErUIg6KowB7ggQlrm3Ule0fxg0XboW0+ACR18hrrFwNtqh/MQNu2bSNCo7W7DiXJgKoJIABbqQNT64FL5RyH8t/wXO3yq8F1Izu3E6Y3DE2u5b11sloVL3VvLGdC34KqT1OsmFHFru81VVLXycjQsT1Jx1mzuBgsmgIw2naOo+5KK7PdWqqF8+yshrVC4AUDpWCevdMVci8IC1dh8R1sAQkHJCquT075atdkACbTY5woY4z39M9k2VlbO05wcH1wKo5QVA91q5uUmtV0XTTC7tWJzMVfKaaRQlZJrwN7nO4DBY+skmWyASCQCRqCeyZgaUm01g3ALYc5UdBN4iQJFn+14/mv4UlkP8Ae/6L+HA4v1Gbd9XacDGLLRj9tPQTzn1D/wAu1/7W386ejgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiIFWrhEAm9w7nQMgKaYwe06kdZseFSVZWLkMSTljoTjJHd0liIoqJwAdb38wg5UqCmg08WCckjQyyiIgwgCjOcCbRAREQEREBI8f2nP8AN4/fSSa4/jM/sf1YHnvqEc/V1P8AbW/dno55r6gf5fHovt/gz0sBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQE1//AKftf1ZtMfh+5+rA819n/wDl/wDp7P4M9NPMfZ9/8Af/AFFn3Fnp4CIiAiIgIiICJnaZnbA1ibbZgjEDETDOqKWdgqjqxOAPdMwLKy5rDAuAGK51wehx3QNolaz2hxar/kxYtd1KKpYgYzriTV212qXQ+EMyknTVCVb4RA3iAQQCDkHoRqJqjo4yjBgCRkHIyNCNIG0TV7Am3IJ3HaMa9ZHyOXTxigtODZu2/tRugTRNUsVqlt6IyhsnTAIzrDOFXd10zgakj0AQNokB5lAtSnPjbO4HTZhfM8WemkkN1YCEsMWkKhGoJIyNR6oG8SKnlUXlhVYr7TjwsG+AGZvvShN7g7cEkgEgYGdcdIEkSvTzuPalDA/7yCazg7cjqu7HWb/KaByBxt484jcE16evpAliQ3cqqjJt3KqgHeFLDX8nJmKedw71RqbkdbCVQg/GI6gQJ4mrOAVXBbccZAyB6+6BbWXNYYbwu4j9iSRn4IG0SMX1HeFO41/GUdfi7xjv0mtPL49+wVuCzotoXt2t0MCaIiAmO33JmIHl/s9P0C47uRZ9xZ6ieV+zo59h2/8AqX/NSeqgIiICIiAGs3AxNQcRuMDeYmu4xuMDaD0M13GCSYHK59PtG9moRP4veHquVkwBtxtsrsVs4PdJhxLKeQeZZYbRWhVKUrUMMgAgMNSNNBL0QOTV7J5Vlb2W8yxH5AC2oUrJNf4KtgfHAON0j5PsTlvy63q5JHH3O21lRvL37i2NwO7OZ2olop+z/Z1PAR/LDGxySxLfG7iFGFXPcBIuFxeRweFb5VZNj2mwUlwx25UFd5wM4E6MSDm1Vc3lc3zuTvq4tRD00nYMuOm7buP76Pm0cvlNyuV5iqrHyuOzKy/F2l9M7c9wM6US0cz5jrK7G5fJZMbdpsG3A6DG2WbOAllNVYttrakYW2ttrkHrnTGvqlqJKRQf2PxrK9lllzsTlrTYfMYFShUt+Lg9Jk+yOOyhGsuIAAH8YVwwOQ4C4G4S9Et0VuN7O4vFc2ope5tGvsO+wju3HskFnsxeXfZdyd9WcKi1WsMgDG9sYGSDj1ToRJRUr9mcSp6nrDqKQAiB22eHOCy5wTr1m1fESq27krUjch2JVzoxBAGC2CeyWYijm1exOLt33qfNYlrFSywJqSdgG4eEZkyeyeDXcL66yrg7lAZto7cBc4AzriXIi6Klvs6u21rPOuQPq9ddhRGPTOB+pNK/ZycQW/IK6080Y2PuK59eT4degEvRFHPo9i8SvjjjWotlSsHCgMvjAwTncdPR0xpJ+P7N4PGtN3HpFbtnJXONdemcSzEUIiICIiB5T7OT9C3ju5LfmrPVzyX2bn6H5I/4k/mrPWwEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERATV7K0KK7BTYdqAnG49cCYurNibRtJyp8YyPCQemk5vG9lMvGsbzWfkcorZY1+orfruRVC4I7JR1FZXXcpyD2+rSYWxGZ1U5asgOO4kbvuGUauBzqmCJzMcZWyK/LG7bu3YL7uvpknySxfaJ5IsPlOCTUAMB9oTVs6jA6Y6yC5ERAREQPIfZsfonlj/AIk/mLPXzx32anPszmDu5H8ET2MBERAREr3Nyw7ClAU2eFsjd5me5jjGIFiJXrHKWxA2NhLNYc6eLUAduh+CaseQ6+VaB5jswXbnArwQGJGmYFqJTRefYLEuNaqQNoAO4ftvinpNuSvMNm6vY1SlWCklSCp3HXDZz0gWoleu3ksBbYqV04y2CzNjHcVXGs0ps5pCm1EUuDjBc6jO3I2+EQLcxuXvHd17pFQOQrMLtuM7l25PxjnGo7JAvsypcL8ZEuF9YbUg48QgXfRAIOcHOOsqtxbjYty2BXUEY1wd+S+fgx6pmnjWVch7SV2EbVCg7iBjG/XGnZAsxKfHdvKexbvPezJWtdgKE9mmOnbmZZebZZtSwVVhVDMUyS4OW25PQiBYF9JwRYp3EhdRqQdpx7s2LKCASAW0UHtPXSVq/Z9NZrCgbabDZUD4iu5dpALZ7TM3cWyxqyLfChyd6hj1B8JG3adIFgsoIBIBbRQe04zpMytdxGsZCtmFVixDDedWDeEk+GbW13h7HrcneoVE0AQ/j5MCYEMMqcj72kKysNykEHtEr/J+SGzXyNiZY7NgPxjnrnsMz8lPkNSbWG453qFTHoAAxiBMXVSATgnoPdA/Vm0rji2Bg5vZmzlsgYwduVUdg8M28ll5BtFjFXPiQ42jAIGPR6IEu5d23I3Yzjtx3yK7kpWNAXbdtCLqd2M496YFN4Jxf4ezwAsB3bs/qTX5GxYF7mYBg+NqDxDtyFzAmW0bVNg2O2PD3EnEFm85U02lST13ZBA07O2aW1WWufFsQDwlTk7shgcEY0xNPke5NrW2DOQcEZwwAK7sejrAnDoV3ZAUEgk6ag4mWYLjdpkgD1mQPQ5xWjFKwSzMMFiT2eJT265mKOBRx87C5LNvO5iRuznRfij3BAsxEQEREBERA8b9mh+j+cP58fmz2U8Z9mn+4c7/AG6/mz2cBERAREjt5FVKO7nSsBmwMnBOBAkiU6rL6wcU2WB/EgyumS2jFm07JKLWstVFA8GDbg5wSGBU+rSBPEr+fbvbNNuRptG3YdfjBsjrHyixUey2ry0UZUFlLMfxQBp8MCxEocflcvk358g1V1WOlm/GdoAxjax1zJnuay3yqwNqkE2bhjKkMVHqHWBZmCQOpAkVfIDl2OFqTpYSMMB1b1TmA+1+ZaLq1p+TE7FsV8hkD58wK1ZJ6d/34HXNtakhnUEdQSPXMhlb4pB9WsqN7M4lnMu5VlSs9qBAxGSNGRvfBEzVxTxfZw43ERA6IFCkkKW/CyV1174FkCoOcBRYRk4A3Ed57ZlnRF3OwVR1JOB8M51HD51CLYnltyNgr2u7MoQOzbd+NxwD1kI9n+2Q6KeTWaEArC5bVd27eQQfEB4ZR2IkNw5IsV6mUVdGQg51PxtM+9NbflANvR1faKVAztPaX9EgsTBIUFmOANST0lfzOTvfAJVnUVZXG1Rjfu9HdMcii+1yPAa8ELlmUjOOxRrgjQ5gWK7FsXcudvYSCM+kZm0gpHIrcV2v5qhdH24JOnxj0mljcp121jazuMB1yBWNG3Y6Z7IFqYBBzg9NDILfPrqWulS3gK7l2ja2Bg4JXT1TXZclYrr0ssxubVlTChW8Wc9mkC1kZAzqegiQU0WKENtrWshOrhc6gj8GK6rkdw1pdWBKkgZUn0+js0gT5HvdYJA6nHZK3l8tVJD1hupKocsfTl8TZauVuBe8FcglRWB0167jAmDoSVDDcM5HbpMyNaitzWbsq3RcdCcZ19yVxx+TWvl12nc9ptazA2qD1TaWJ1gW1ZWBKnIBIOO8dZmQLXZRW5BNzkg4wq+vaBgTStORdb5trNUlb5qrGBuXGP4zrAtREQEREDxf2Zn+xc8d1y/mme0nifsy/wB19oj+dT7jT20BERASN6KbGD2VqzLoCRnSSTbaIGsTOz0nrn9aZ2iBrBAOMjONRNtojaIGsYA6TbaIK90DQgEYIyO7sjKrhcgdw6e8JUt5XmWfJ6W8ZFitjVlZQQM6+H1xxq7mcXXV7GDvgHVthHhzkntgXIle/mV1KMeJmLKvQDcvXcxIAmpt5CEqlDWIxYixWXQNquNxgWolRG5jWl71FdCkMmo3AbSG3bdPTN2stKV3qo/CyCdo2toGOcQJywHUgY6zHmV7gu9dzZ2jIycdcSrzOCvJNwIyt1BqYZxkg5T3syI+yqaW4tvErCNxn+ICQpV8iz3dcwL4srOoYHOMYI7ekzvXQ5GDoPc/0SjR7PHDq2cWtQxsst16E+Ly93viOBw+TxwtXIcXVoWZX7SbANwI/KLY9EC75lfh8Q8fxNfjaZ079Jksq4yQMnAz2k9koJw+RTdwzWAUorapzvxhTjHhwc6CQ+0jdZzDSnJfibKg9T5ASxyT4dQRp29vdLB1pol1VhxW6ucZwpB075QrfnLxnRt78p7BtNYJRB4fw7FXK6a/BFHH5XD494cm3TZQlHxsZbDePQHxerSIOlMMyqpZjhVGST2ASlRxeaOWnIvavatYRiu7e2nxW/B0bJzI7F5vIfyXoarUh+SHXY1fiAG0eI6N0PbEF48mhQSbFAVPMOvRPxpgcrjtd5C2Bre1V1I/Kx092c/5u9pWV+TffSENZrzXWwfG0qMsW6dsucDjWcalltZS7u1jeWCqAt1wCSfTHwLMDXUa5kXIXkMgHHda3zqXXepHaMAic0eyfaXk/JTzVPFUFUXyyHCfg5ZbFyR70g6qWI5YKclDhtCMH3ZtORV7J9pI4dueG8SsyhGGSuV67z2H7k6D1Xjki1bT5bYVqsAgAdqnI69soniIkCIiB4j7Mj/Z/aI/nK/uPPbzw32ZH+L9pD9nWfz57mAiIgJkNiYkN/I8lkBR2Vs5ZQWC92cd5gWN0bpVo5D2WEOroCN4V1xtUhdC3TOcxfyvLDIA3mld1e1GsGOwnAx1gWt3ojdKgR6kvZAQxbcvUkjCkgZz6ZtZyAKDYMoxRnVSuWwv7HT3oFndMFpz251nmI9VF1iOqg5RlAyfjYx3GWa7rG3bqnVVUEORjc3aAmcwJv1Ylbz7XFaFdlxw9gB+KFZQc518Qma+S9lpRaW8tXZHtJGPCNCO/MCUU0hzYEXe3VsDJ92byBbn3EtXYNMbNowMdobt9+R+byi6tVXvSzaSdwKqMYIznvgW4lezkv5drUoLGQha9cKzHA1PZgmR2mzyjU4JtuLYrUg6Fc9TjwqYFyJB5gprRLXC2eIgseoU+n0GaDk8o5PyR9uAV8aZORqCN2kC1GRKta8s1A2KocWb1QH8H8UnJmKl5Isexqgp2vs8QOdxDKunpzmBbiQXNydiGusZ8LOCwGMEEr0OciQqeW39oqrBZ92EZzgZC4PTplekC7Equ/LFDMqJXe7KFDEuozgZbE1up5nlmuoIRlzkt137tCpUjTdmBciRcWp6q9thDNkEkaDO0A4HrEsDHZA0iSTEDUAmCMDJm2RB2nrrA0BBGRqD0MTYhcY7PRK9wv3UrUxADg2nAwUAOR7sCaIiAiIgeE+zE6e0h+yq/hz3c8H9mPX2l66/uvPeQEREBERAHUYOoPZIq+LRWAET4pyuSWII0GC2ekliAmjU0uFD1qwU5UEA4PeJvEDAAGcDGTk+uZiIGMDXQa9fTCqqgKoCqOgAwJma2bsAL1JAz3DtPvQNpg7VGThVHuASC2+8M3l1MVCEglT8fOAMZ1kXJLXtVTsYsNr2oPigNkEFwRgiBb8FifjI3QibYGc9vfK/I86uta+PWSmCrFSAyjHh2hvTNGa0AUA5tYs3XVVB3An0dkC0VVsbgDjUZGcGZkFnItre3cg2Db5JzrYx6riRheXuSvHgXBZiRqQ+dDnPxeukC3Er3cpa87CHYEqUyBtI1LNk9BDDkpXmkK5NhYhj1rJ3YX0+uBYiQm8hasgb3wWAyQF/COfRNOPZdc9lpQKgytTBiyuAdGxAsEAjB6TMq7eTYrKa/L3jDln3DpjwAdJoLOazNbVTWSQFw1h6oTn8D0xBdiV6jzFW17gpOprrU5OB0GcCRo9t1psYMlKFWQsCo0+N4WAbPp6QLmTGe3OnfKqNzLbg4Kpx2zhCpYkA/Gz4duR35mXrcU1ccDc2NpbHhC4Kk57IFmJWv5Q4ybNu+0KCidN56HHqmAvKTzLWVd9gwFrDMd3RSd2Bp6oFh7ERS7HCr1M1ovS9PMrztyQCe3ErXUWOg46gMzFndiWVVydw6dTu7JZZbcV7GGVI8zI+MuNcY6QJIiICIiB4L7Mj/Ge0h6Kz8Lz3s8F9mX+t9o+qv7rz3sBERAREQEREBERAREQEREBMBVUkqACxycDqfTMxAREQEREDAVQxYKNx0LY1PuzAsQuUDAuNSudfehySdinBPU9wkN9aVoliqB5LBiR+KfC/wGXM5FiImjWHO2sbmHUn4q+v70g2ZlUZY+rvM0pta1SzVtXrgB8ZI79CZlUCZYnc3ax6/rTYZ6nqZRmIiQIiICIiAiIgIiICIiB4H7M/9d7R9Vf3Wnvp4D7Mz/avaA/YJ+cZ7+AiIgIiICIiAiIgIiICIiAiIgInO9qc2+l6uPxqne92Vh4WKFQcMNy9PTmLPajJaSOPe9OCnhqbcLFOo9I2656RB0Zhm2jPXuHeZS4fMPI5Lha71RhuzchrVcYA2ZHbKNPtHmN5dFfHufkUrsd7VbyzZnXJHo7TLB2kXAydWOrGZYKVIb4pBBz3dsg+VjzOQoAccdQ3gbJyQxKHuOk59vO9oO5K8O16GYPUGTHgxqHCtnO4aDuOT0iC7TYzjyC21U0Dk4axexl9HpljdVWAgIHco6+8JyX5vtVrfMHDZ+HuAat6gLl/IHmHd6ScToez7LbaN99Hye3JDJjHSXUTjc2rDA7F7fdm0RMqREQEREBETXduPg1Ha3ZA2iIgIiICIiB8++zP/fOf/s1/OM+gz579mh/t3PH82v58+hQEREBERAREwSACScAakwMxOb7S9otweTSWDPVZVZitVJ3WBq8ZKg4AUmS8NN/Lt5QXCXVVMmmuTv3a+9AuxOZyvaPmUH5FYtj3I4REYeajKjHIUZz4h7kjq9tqFbdTybWJzX/Z3UYxpk4lg68Tl+1fba+zilRpd77FDINrMmPwslATpN+Jzbb+TYK6OQEYbib18tVxhQEyO2IOjE5L+1L7LeKOOU8m4jeybbSCTjYw3IR6cAyL2jZzbeT8nC8nyav9ceOqjcGAKsrFjnX8Hr2xP9HXTj112vcMmyzAYsxbQdAueg9U2etLFKOoZT1B6TkLfzCtzJTzUBGSWWvdnRVNa9NBqRNuS3NHApTF55XIBUlGUMrDXLJu0yBrg6RP9HX9EwFxnHbqZSfhpxeJcaC3mbSwNlhA3Y7SSBIEuHzfxWtH9s5QCV+IkFz+F16Y8UuZm/FRb3UtcakXwKdzhF+M3e2OwfCZayO+cGqytteFwbb0qyjsWRQzkaFlZs+/0k7rzbFrK8I0tvyADWQoGBi3PVTk9NZdzr+t0dUug6sB7omDfSOtifuhKPNa02mjgVp51Oy21Sq5etiRsTd2nHWVx8uZ6uVVx1ucqyWKtiJ5eLBYqsV0J26adskxXV+UUfyi+4cx8opPQk+pWP6kqcd/at3JVr6hxaEzuQMlgfI01GucyV+clJdeRhLFDOqAgl0BIG3vOknx9b/RKeQgx4XyenhIz+6xM+Y56VN7u0fqzjqOZzLm59fEWxHASpXv2lGXK712jGO/t7pPxE9srzWv5W2vjPo9Qs3qoUYDDIG3/wDMy/COh5lpbbsUNjOC2uO/AEz/ABpO0uqk64Ua4/bfelDi/LeT7R+VllHDQPWhRyy2jOhAxp+tpF1XtR3dRTTuIatOWLGV1RjodoTqPXJ/FdAIh6neRocnOvq6Tec657eBSa6DW/JuuZ1rckbwxyx8IJGOvSb8E+03t8zleX5LJhRWTjcO3Dqp1jReiIkCIiAiIgfO/s0P0lzR/Mj88T6JPnX2an6T5o76f4az6LAREQEREBMOiujI4yrAqw7wdDMxArcT2fRxGL1tY7sNu62xrCFH4K7joJZiIEScbi1WNclVaWN8exVAY+thFbnkKLFYrU2qkfGYd/oE3sGQF7GOD6us2lFZPZ3CTzf4oN5xDWbyXyV6fHJ6SzESW/kRLxuMlhtSlFsbq4UBjn0gZmaaKaFK1LtDEs3UksepJOskiAkfkU+d5+wedjbv7dvdJIgR8hEeixLAGUqcgjI6SG7i08t6lvRbK6137GGRubwg+5rJr/8AVMva/hH7bSCyI9jMQqqq5J7PjTWfhCuqqlRXSi1r12qMCSTVMnLEYJ7O4TaZVo9FNjBrEVmXoxAyPdm8RATSyqq0AWorgdNwDY9+bxAAADAGAOgEEAjB1HdEQAAAwBgDoBERAYGc9vfERAREQEREBERA+b/Zs30xyl76CfedZ9Inzf7Nz9M8n/YN+es+kQEREBERAREQEREDDdM92szE1B2eE/F7D+oYG0REBERARE0ZznYmr/AvpMDB8dwHZXqfyj0HvTFnHqtdXsXcUIKg9Mjocd4zN0QIuBr2knqSe2bS36CIiQIiICIiAiIgIiICIiAiIgIiICIiB81+zg/Td476H/OWfSp8z+zrT29b6aLPzln0yAiIgIiICIiAiIgIiIGu3HxTt9HURmwdgPqOJtEDXc/4nwiYzafwQPWc/cE3iBpsY/GbTuXw/rzYKFGFGBMxAREQEREBERAREQEREBERAwSAMnpMb/CzYPhz2dcd0yyhhhhkd0i+R8XGPKUjsB1HwwNxahCkEePGBkZ1mUsrcAowYMMgg5yO+R/JajYLMAMi7a8ADYD126TaqiurGzOANqjsA6nHrgSREQERED5l9nh/6gb002fdE+mz5f8AZ8f+ov6K39SfUICIiAiIgIiICIiAJABJOANSTIjyalrFjEKpbbqe3O2b2J5iFCSobQkdcSJuDw3bc1CM3eVBgbJyaLDitw+CQ2052kfjd3uwvIrYttIIUgAgg7iRnAg8TinU0oSBjVR0HuTY00snllFKHquBjT0QMPyKqwPMYIW/BOp0G46DPZM1XVXJ5lTB0PQjpIm4HDZ63NKbqiSh2jtGJK9e5QquyFejDBPd+FmBCnKW41+U65O3zVHiI3qWGvuTa3lJURu6EnXIxgek4HXSS11pWgRFAVdABMCmoFiEXLnLHA1PpgYHJ47biLVITG45GBnvPSR183j2vWKnVxYCQQRnTp4fTJWqrcBSPCDnaNFOO8RTTVQgrpUIi9APfgYt5FVIG9gGbAVepJJwNBrKqe1aGYoWXeNdDoNO0/elmrjVVWGxdxcjaCxzhc52iS4HdAhbkqlPm2aEDJHu7e2ZPJpUuHbb5W3eToPH8XB7ZtZTVYQ1iBivQmYNFR/B6ksdTqTpmAS5Gr8zcNmp3dBgdusjPN44XexYKW2KdreI43aaaiSW8eq0BXBwowMEjQ9QcdRNtiblbGqjC+gQIqOXVexFYbaADvKkLrrjUTD2u160IduhLkDJH4vXTBlggMCDqDoQZrXWla7UGB6yfuwIauS1jAbGGF/jGKkDdjouYPKyqMqsNy72VhqFweuM9ssTAVQSwABPU9pxAgHJYIjPW+6xwqoBqoIzlvQO2Ys5hR2VKnuCnB8tTkY6/Gwp9wywVDEE9RqPexCqqKFUYUdAIEacgOj2FHRE1y4wSMZyB1mjcogKUqscEE4CnP7Ee7J2VWGGAIznXvEAADAGB3CAByASMEjOD2TMRAREQPl32fn/AKjX012/cn1GfLPqD/mWv8i380z6nAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERA+V/UI/9S1D9jb+YZ9Unyn6inH1mo9Vo/eNPq0BERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQERED5R9R9PrNxv6T8xp9Xnyf6lafWXiflP8AmNPrEBERAREQEREBESO65KazY/QQJIlReehCgqQ2M2aEIhxkgtjAge0a1oNtyPXjAwVI3E64XPWILcSj8ut82wrW1lIZVrKIxB/HbdrnB/0zdeY7WM5Urx6qtz5U7vMOpTPTKjsHbAtxKz8+lbBWoayzG50RSzIP2QAmtnPKhVFNnmPu2qQNMHau4ZzhoFuJXr5Lu2DRaoAyWIwM5xgZ1Mhs5tjcjHGVrqagfNCLnLnou5sdnd7sC9EqLzLnBxx3BVMuuh22EjwZB1xnJxA5to8L8ew2knYigfFwMFmJwM6wLcSoOTe/IsWustTUDrjBZwPiDdjtgcnktdhKGNA/DOAdBqACe+BbiVTzH3OBx7DXWHJsOACU7BrnWE5PJ22i3jsjJ8QjDBy2cAbe6ILUSrTyb3dlelgoAAfAALDR8a9NdJhORzHIY0Fazl85Unbt0UDrnMQW4lReTzO3jM24nacqoA7N2TkaSSzkujqvku2cliBkADPd34+GIJ4kNNnIIAtqKkYy2VIOvYFmh5bMuaaXfJwufDnvPi6AemBZia179i7/AI+Bu9fbNoCIiAiIgIiIHyX6mf5l4n5b/mNPrU+R/U44+svD/wBow99Wn1yAiIgIiIGHdUUu5CqupJ6CQfL+F/Lp39eyTuqurIwyrAhge0GQrweGu3bSg2AqmnQNnIHr3GBk8ziisWm1fLJ2huwnGcSJ/anBRgDYMFSwYZI8ONPXrJPkXE8sVCoCtTkIMgA693rmvzbwcY8hca6a9vWBseZxRUbvMHlg7WbsBOsk86rIBYAkBgDocHt1kfyLieWavKXyyclezSbWcbj2482pbMDALAHT3YG1d1Vq5rYMBnOD0wcTVuTSrIgYM1hwoBGfXMNxOMUNflhVbG7b4Scd5XBM3SilG3Iiq2MZAHQdg7oC11pre4qSEBZgoyxAHwys3tDiaPtZtp27guSvXP3JcmMDuECF+ZUtYsQNbnaQiDLeP4uhxIPnarOEouYaEMEABB7dWHfL0QNHurRDY52qujZ7DI35vGSs2eYrKCF8JB1Jx2Tezj0Wuj2IGas5TPYe/EGigkk1qckE5A6gYB96BEfaXBG7Ny4Tqc+nGB2kze/krSpZlYgdSB6Cw+5JFrRAFVQAuigDpNoFccvdSbVqckYITGpBAPXp2zQc5jaKhQ+/ODqNBuKZ+CW4gQ1clbSw2OpXGcjTpk6+jpMPzKUcoSTjqQCcN2LoDJ4AA6DHqgAcgHvmltnlqSFL4BOAO6bxAq18421s60voCVGPjbSRj0dIXmXF9r8ZlX8bIPav6jZ9yWogRG4hlHlvhtCcdNM9Jp8tqVGe3wBWZfeJH6mZYmCAeoBxqM66iBDxOSeTV5hrarXG1wQfeYCTxEBERAREQPkH1TOPrJwf9tj3wZ9fnxr2L/8AM8T5Jnz/ADl8vPTdnSfTm+e86Yx7km3PxlXMz97HXicc/PfZjGvTEyfnvIxjHuSXt55JnrHXicc/PnZjt7o+nM9nwRe3nlZnrHYicn6b9HwTH05247e6L2+uUmfeOvE45+fOzHwR9OdmPgi9vPKzPWOxE45+e8aYz7kfTmPT7kXt55SZ6x2InHPz5jTGcejrMfTuvT0dIvbzysz1jsxON9O40x8ED599Ho6Re3nkmesdmJxvp3XGPgmF+fc+j3IvbzyTPWO1E4w+fezHu4j6c1/Wi9vPJM9Y7MTjj579HwTA+fPc9zvi9vOf0menZicYfPmfc9HfMj589Hu49yL288kz07ETjfTuf9HSY+ndf1ovbzyTPWO1E4g+fvM1zjHbt29s2+nMa4zg90Xt55Jnp2YnFHz54cfDj4ZgfP3u+5F7eeSZ6duJxPp3d7/dM/TuR+tF7eeSZ6dqJxvp70dvd7kx9O7v9GIvbzyTPWO1E4h+fsnPTXpiB8+5P60Xt5z+kz07cTjfTvo+CPpz3c+jpiL285/SZ6x//9k=" alt=""><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br></div> text/html 2013-10-31T08:45:47+01:00 atgm.mihanblog.com مسعود حسین زاده ضرورت دارا بودن رزومه کاری از سوی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری محل فعالیت http://atgm.mihanblog.com/post/165 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Compset&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Compset&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">براساس مصوبه سازمان سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری کشور همکارانی که دارای کارت راهنمایان گردشگری میباشند جهت تمدید مجدد در پایان اعتبار بایستی عضویت در انجمن استانی داشته و دارای رزومه کاری معتبر <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>وتاییدیه آن از سوی انجمن استانی و سازمان استان محل فعالیت بوده وداشتن فعالیتهای مجاز وداشتن احکام صادره از سوی این سازمان الزامی میباشند ،بنابراین کلیه فعالین فاقد مجوز سازمانی غیر مجاز تلقی میگردند.</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Compset&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">در ارزیابی وامتیاز بندی راهنمایان همکارانی که دارای سوابق کاری مجاز بیشتر ی باشند از امتیاز بالاتری برخوردار خواهند بود. </span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Compset&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">موارد ذیل قابل توجه میباشد:</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Compset&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">1-راهنما میتواند خود برنامه ریزی گشت به مقاصد مختلف داشته باشد اما جهت اجرای آن نیازمند به انعقاد قرارداد با مسافر بوده که بلحاظ غیر حقوقی بودن میبایست با یکی از دفاتر خدماتی جهانگردی شهر مبدا که قرارداد کاری دارد هماهنگ نماید.</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Compset&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">2- اجرای گشت منوط به دارا بودن مجوز از سوی سازمان متولی میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری میباشد که راهنما بواسطه قرارداد با دفاتر طرف قرارداد وفرایند<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مربوطه نسبت به دریافت آن اقدام خواهد نمود</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Compset&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">3-نامه ها ومجوزهای صادره غیر <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری از نظر این سازمان غیر قانونی وبعنوان رزومه کاری لحاظ نخواهد شد.</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Compset&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">4-آموزشهای عمومی یاتخصصی از سوی مراکز رسمی یا غیر رسمی که بر اساس ضوابط و نظارت میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری نباشد پذیرفته نخواهد بود.</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Compset&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">5-راهنمایان جهت تمدید کارت بایستی عضو انجمن صنفی استانی باشند.</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Compset&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">6-جهت دریافت مجوز اجرای گ<font size="3">شت از</font> سوی دفاتر خدمات مسافرتی جهانگردی موارد ذیل رعایت میگردد تا مجوز بنام راهنما صادر گردد:</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Compset&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">الف: انعقاد قرارداد توسط دفتر خدمات مسافرتی جهانگردی با مسافرین یا نمایند مسافرین.</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Compset&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ب: ارائه مشخصات کامل مسافرین ، ارائه قرارداد دفتر ومسافرین، بیمه نامه گروه ، <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>فرم درخواست اجرای گشت به سازمان یا نمایندگی آن در شهرستانها .</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Compset&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ب: پس از دریافت مجوز برای تمامی افراد تور کارت شناسایی معتبر صادر گردد که تا پایان برنامه بهمراه داشته باشند.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAAHgAA/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/bAIQAEAsLCwwLEAwMEBcPDQ8XGxQQEBQbHxcXFxcXHx4XGhoaGhceHiMlJyUjHi8vMzMvL0BAQEBAQEBAQEBAQEBAQAERDw8RExEVEhIVFBEUERQaFBYWFBomGhocGhomMCMeHh4eIzArLicnJy4rNTUwMDU1QEA/QEBAQEBAQEBAQEBA/8AAEQgBEwDIAwEiAAIRAQMRAf/EAIUAAAMBAQEBAQAAAAAAAAAAAAABAgMEBgUHAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAACAgECAwMGCQsBBwUBAAABAgARAyESMVEEQSITYXEyFDUGgZGx0ZKyI3OkoUJSclMkVGQFFWXB4WKCQ6MlRfDxooNENBEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP/aAAwDAQACEQMRAD8A9quLGQO4vDkI/BxfoL8QlpotnhWsaujBiCKU0TAjwMX6C/EIer4v2a/EJoXQMqE95vRHOuMDlxhxjLDedQvbR/8AaBn6vh/Zr9EfNAdNh/Zp9EfNNoxA5/VcH7NPoj5oeq9P+yT6I+ab0IUIGHqnT/sk+iPmi9U6b9kn0ROmhFA5/U+m/Y4/oj5oep9L+xT6I+ab2LqMcIHL6n0v7FPoL80R6LpD/wAjH9BfmnVQhUDl9R6P9hj+gvzReodF/D4/oCddQqByf27or/8A58X0B80f9u6H+HxfQHzTqqFQOT+3dD/D4/oiH9t6H+Hx/QE64gQwtSCOY1gcv9t6D+HxfQEX9s6D+Gx/RHzTr2x1A4z/AEz+n/w2P6Akn+l/0/8Ahsf0BO2ooHiPerBh6f8AqGFcCDEpxglU0F7jrpCae+XtLB92PrGED2Si1oiwRRHkmHqYGBsCqAiNuw8ue0/J5p0JwmT5sqdSibPsWoF/95rr5IC6rF1GVcZxEKUIaiaojzX5Zscd5Uy8CAyt5QdflEyx5crY3DuFyb2RKHavD44sfUMcWNiLa0XKeRcf7YHSToeyZ4lIZmZg7GgaFUB8MjG7nAWzuFLWAeAWtBxl9OqKm0MGa7YrwgawhHAUIQgFRwhAUKhAwEYCEIDi0MnJlTEu5zS2Bfn0EnxV7oo2+u2tQOZ5QMeuTMyIcWuxtzLw3Adk5v6WmckZSrYsYUoVfQk3d1OrZ1bsbYIpNcztHLsFzPw82MHF4neYUiqDfwsxNeU1A7BHIxBwi+IQX/OrhfklkgGr1PAeaApJlRGB4r3x9pYfux9Ywh74+0sP3S/WMIHtU4C+UZUMKIsfNFj4CVAnwk3B61BLfCRRMaoq7qHpGzKhARUMKIBHI6wCKGLAanSOOAQhCAGAhACvLAIQgTAROsUNDCAQhAmBzBepync58MA2q6HgNOfnkvj6reBoQ5G9l02lSNePCp1wgcSHq2ylWJXaDxHc46ba435Y9nVPvYgIzd0A0VFdunG5VdY24nYo4BTqK592S2PqzuxDb4ba7jwHNSOMBqvW0FYjvE7ipugTem6uEar1DMcgGwkbKc3VfnCuc6EVgKY2eYFCVUCMYcIBkIZu0gUI2jiIgeK98faWH7tfrGEfvj7Tw/dr9Ywge0T0RKkIdJcBxxQgEBd+SENecBw7YvhjgS77R6JbzSRkJIGxh56+eaGooHIvWZHchMR8NSoLsNtCu8TdcJi3WdaA2YYGbCO8qgDcU7K73P8AJPowqBxL1fUDCcjYNrblVU3akEjX4I8vV7svg9ON+QauSO6oGhs851nhpEBA5Om6zPme26dkw13clg8OOg7If3DGzOcYL48a2xA4s1bVXyzsrSKhA48XV9ZQGbpn8Qkejt2gGu2+Il5ep6oMwx4GYKdeGov803rc6qhA5T1PUl1VOmaiRZJAodutxZeqzDLsw4jkCn7RhVDS6GvGdfZEIE4mdsas67GItl5GXCFwAyTKMkwPF++PtPD92v1jCL3x9p4fu1+sYQPaINJayEOksGA4RRwCMRRwFUIcY4ChCEAhHUR4QFACEIBCEIAIGAgYHL1GTqzlKYVARFBLcWLcQoB0rnJXL1rYnQ4SmRVNPakM3JeP5Z2QgRhdnxIzrtZhZXlcuHbCASTKkmB4r3x9qYvu1+sYQ98PamL7tfrGED2mM6S5CDSVrAqEBwhAxz5Mo7mFdz8TyA85h42RSNyUDuLa8APR05mbRWLq9eNQMFy9UdDh0PbuA+May/FyhmHhsa4ej8dkzQkAizx4eWPQa/lgYnqQCV2NuFaDW27VHmg+Z1RfszvY0FHerXtIm0RKgbidONwMkzOxP2ZCC++SNa5DjDxcqoGZLBvhoR+iK8s13robFHgedx2Lq9eNQOY5upBNYSbPd1AA/WMHzsMuzGhy7R31WhtNivS8k3sE6a0aMlcuN3KqQWHEf+vPAxXNmUFsyFb1Cgg1Q11EpM+dkB8BgTzIGhPnPZNiQoLE0BxMlXR7Cm9vGuFwM3zsj6IzahQoABJ11F9lRpnysQpxFSQSASNAPRvzysuZcShns2aAUWSeNSwQeHw+Q8oGLZ8wRWXCWOoZdwBBj8V3ZkVaKrZOlbjwW74y8WZMt7LIU1dUD5pcCUbcgYiiewyoAgiwbEIBJMqSYHiffD2pi+7X6xhD3w9q4vu1+Uwge2XhKEheAlwHCEIEtjVt16hxTCzwk4+nx4zaWDwskn5YNl2vsClqUsa+TzxLnJAtGHNiNoH0oBjwENvdtzeTQDzC4j0qsxLszXelkcTfZ5ok6vGys5BULW7cOFwx58jkE4yEYFt/IVoID9XVVybLL5BRZiSfNIx9LSbGtU/QDFq8zHWWvUFmQbCLBZ7ruDsuucg9WTvVFLkeiyjcvDQmvLA1OJTsF91OC865wOAMxJdxu4gMQJmmXKMe50a1I3AgXr6VVpKy9SqEIoORz+YvEc7vTtgB6ddqqtgK27UniB2666wXAqkkkliuwm+zjJbqH3gJjZ14EitD23rL8Zd7KdAtWx4W3ZAhum3EBsjbeQJF6VrKGIJjKY2IJs7jqbMzTqXyE+HjYpxXIRSkfDrKfqQqpakZMnooeOpqAh0gICu5ZVJbkSxN2a/JK9VA1Rm360xJOpFXJXqiFJyocZF0DxIAux8kp+oZcasUa2BrTgfzQRx1gUMCDF4Ouzz68+IkeqhUKI7i9LLE1Zs15YLnZcXi5+7Z0Wqrlx5wHUmlJRiX1CrxC8zdc4GyqFUKOzTWOJCSoLCj2iO4BEY5JgeI98D/AN2x/dr8phF74e1sf3afKYQPbJ6I800HCQvASxAcIQgECQASeA4zLJiOR13MQikMApokg9vkg2Bm3VkYBuI04cuEDSxekekwHTtZJysCToFqgBwGoMrwPRG9qUVrRJ8tkXA0AFcNIAKo0AAHKYnDlY97MyiiCE04m+243xZLVVYDGoA1JLEcjA1JFa8DCluwNe0zF8DZCFLlcS13VNE1zMs4iz72Y0D3VHDhWvxwLMkhToaIPZzmR6ZyaGVgp9M6WQBtrhUT9Nv08RwFUKlHhXE+eBuNt0OzshY56zIdPtWvEcsSCWJ1O08DEvT0wdmJYa+Tce2oG5q9e2GkxTHlDb8hBrVQLoGT6tlZgTmZQo0CaDyk2IG8ND/qZmcL0oGQ90cSAx8+okp074xtTIdpqydTfxQN4SUXairZahVniZUAkmVJMDw/vh7WT7tflMIve/2un3afKYQPcINJYkodBLgAMIR1AyfMFcKQbPE1oNLkHqk8JciKzhtQApubsARR1B4gwArhAwPVAFVKOXbUKFsgXxMpupxo5RwwI7dpIPmoGaAAEkDU8TGOfZAyHU4y6oAxZta2nQcLPKSM9g5BZxqCaUWSRymy7T3lo3xI7ajgcz9diVxjpi51VQpsgVrw8s1OZQzqQQUF2QQCPPLoce3sh3W00Pkgc46zGTtZHDeRSQfMZTdQgyjELZyaYAE7RXEzXTXXXtiCKptQATxqBg/W41J2guFrdsFmzyE0PUY96ourOSOHLj2TQKq+iNt6mtItqJ3qC8zoIGQ6rEXYD0UFs/YJWTqcWNTqdwG4LRs6aVL8PHVbRV3VCr5yqAquzhAwHVLux42VhkfXaAdBzMWTq1XGxUEPexQwI703ASyVqz6VeTnClsGtRoDAEDBQHILdpGguOo4QJiMoyTA8P73+11+7T/WEXvef+7r92nymED3KDQS5CHT4JcAhCEDLNjyv6DBa4duvD5IYsDIbbI2QjhdVwrzxvnxI2xmANWbNaSB1mEVuYDddeYGrgUMeUWxyd4igK7o1uQ3TZXGwuFQCqA43xPGX6zh2Fw1qDV8BfnMXrmHcEU2xqgAaN/73CBT43IUIwUL2EXfyTPFh6lXLZc5cWaUAAUeF8ZeXNsKqBbMaF6CGLOuQkDiB3vIeUCWw5W08TSyQSATr2VyAhj6UJkGQNdACqqzwJPnmiZUyXtNhTRPwXMcnXYEYd4FTpu8vk5wEen6hrBy7d7BnKjsAGgvnKyYMjsSMpVTR2UKBEpeoRkOTgo7eelw9Zw7SxYCq46ekNwgZ+r5wdy56PGgook87uU3Tl8iZGfRPzKsXzlNnxqaJ17u7ybuEDnxBMjBgfCveORq6MAOLNvLLkAB0FrZH5YeFkGNlDbnc95jpViuAhj6nBkQOjgqxoeflE3VYUxpkdtquO7oTfxQGmBsYAVtAm0Cu39IyPAza98C9eF0a2/JNB1OIiyaBNLf5112fDIy9Xixki7ZTRXgeF9sDZFKIqk2QKuOCkkDdQPbUDAUR4RxNwgeF97vbI+7T/WEPe32yPu0/1hA90nCWJCcBLgOEIQFV8REqKptQAaA+ASoQEfLCOKBIxoHLgUzcTGQGFEWDxEnIMhWkYKT2kXM1TOrbywe7tRp5uJgaNjR02MO7yGnySlVUUIoAVRQA7BMVfqDudkoDRcWm48NSYl9aNZGUA6jZfZ+brA1dEyDa6hl40eERw4ibKjTX4ZG3qAB3gSWBY1oFrUSD6w7l9uwIKRSfSPx1UDd8aPW8WBwgqIopRV8fLMkHUorNlYZSddqiq8gsxKerbVgqA2Snby23cDU4sZIYr3hwifHuZW3FaFECqI5aiZsnUttQUqgatfE1w+ONR1SKASMj1W8ihqbuhyEDbaN2+u9VA+SGxS24i2qpn9uD2MAtctz8/NM2TqctgsqLwA1utNdPLA6ahEAFAUCgOAEcBVETHEYHhfe32z/9aQh73e2f/rSED3a8JUheEsQARwhAIQhAIo6hAUIRMwUEnQDUmA9JBZmJVK04k8PNOAZ/6iQzLjH2jbsa3qMagXxH53ZNEbrmxOVxeGaU41Lg2QRY4CrHOB0pktSXpShIflp2yGOR0LqTjQajQbm+PhOPC/V5M48bGBjyNaqDuBCA2WbhxqpeTN/UmcouBSPSPfFgdg7O3WB3jgL41Hc5elfry+3qsaKoB76Hib5HWbvkRCAx7x4KNSfggWI5krZTwUKP946/EI28YAkMpI7CKHx3AuEAbANVfZCAQhCAGSZUkwPCe9pI/rRo19mgMIve322f1MfyQge9XhKEgcJQgVCEIBCEjLkGJGyN6KizWukC4T5y5Oq6ouFB9XLhsee9tqGXugaGqua5erdeoXGEIQE+LkYHaFAsMG4VA64T5ePq+tdzkVGZHIONVZNoTy9uvyS26rrXUYRibHmyMaI22mMEd7U1A+hQu+3n5Jhky+Jl9WW9Rbv2ADiPPMG6vPiy+EULY8WNmyZGI3WK2nTTWYdN1mV8hPT4Gy7QS7blAYnhRY+eB9NkUqFqgPRrSvNBVCih5yZxnqurxpkfNhCC1XHbCrbTUrfduZr1X9TYq/q4I1VkVhxHA2a4wO3I7AjGnptr+qP0pWNAl1qx4seJ884PWcuBmy9aBhGRRs203o33LJ9KZrl/qbhsiYXcZNcSuUVVU8NwVgbgfULKDR48hxhRY66Dlz885UzZ26jHjx4wqqt9QQRSsy6Lp23BcvWM1uhw41O7IzlfRHYu0nTymB2RicvTdXl6hwPAKYqPfJB17OE6dYBHCoQFJMoyTA8F72e22/Vx/JCHvX7bf9XH8kIHvRwliQnCWIDhCEAhCImgTygSWLEhOzQk8BAYl4t3zzbX8kMQ+zXzA/CZcBQhAkAEngOMDBxuGUdlgfEBLxjvPyWl+If7YtrHEa9Nu9R5nWXjXagB1OpY8ydTAZAqKo4QJdVYbXAYcjI8Ij0MjKORph/8ppUVQJCOP+YfgAEtRQ5+fWAjgFwuTkVmWkbY3OrmLYOovu5yOfdHHSoHTcLkqCFAY7j2mOAiYjHURgeC96/bb/q4/kEIver22/6uP5BCB71OAliQnCWOECoRCOBjmzNioLjbIT2L2CSnUZHNHBkTnurh8BnRUKgceLqqdcHhZBpoxFLt+GM9YxIGPC7DXdpRAuga8s6mVWFMLEnwV7C1ctxqBh62Qw3Y2VbAJPHc3ZXkGpiHVDM3cx5Gxg0G20G1469gnSMaLqBrz4n444HMOrLHuYcjLwBAHGB6w7yMeJ8iigxUcG5a8p0wgc3rLEBlxMQSQD2ED87zQPVqU3IjEk7UUjaW806TFAwbqKJTY7MtBtosC4j1VVtxuxsggDsBq5vCBgOqXaWdWQDQWD3uW3nGOqUi9jgX2iqGupvzTaHZAxXqtwP2OQUNLWt3ZpF62dm44cgcmgm06kTohAnG5dFYqULCyp4jzyoQgBkmOSYHgfen23l8yfIIQ96fbmXzJ9UQge+TgJYuAArSOjAI4oQHCK5OQ5AjeGAX7AdBAqE593W2Ps0AvW21r4pJbr2fcEVVAI2M3HXjag9kDrinOMnVKGZse8kkqgI7o02r5eZibL1w2gYk3NpYYkDTidIHUYpz5MnV+C23Gvik0lNYW/zmsCJW66qONCQOO7jwrsHwwOgkQnK2TrthC4l8TQBi2h5muUrf1fiegvhrxN95vNA6ItTOcZOsJUnCqgnvDfwF9mnGAy9XbXiG0A7e9qT2fkgdGkfwTm39cK+zQ66gN2AebiZTZeqpQuEbiDZ3aDlA3MBMTkzAD7K2PYGFD4ZeM5Cv2gAftA1qBcIQgBkmVJMD8/8Aej25l/4PqiEPef25m/4PqiED3+MkCajWZIykaGPcB2wNJLqzIwVtrEUGHYecBkXt0jsc4HMvTdSrKT1TMAQSCq6gcR8Mg9J1bG/W2FE13R2zssQsQMFw5wQTmvuFeA1a/SguLql3fbKxPC1oDy6Gb2IXAzxpkUs2R95NUAKAAmbdNkLMR1GRQTYArTyeadFiEDny9K+Q34+RPIpAHGPwc6oqY8t/pPk7zTcmHkMDmOHqywPjBRQBATtB8p7ZTYcrIFOYhxxdQBevKbXFcDB+mdgKzOpAAsGUmF0J+1ZhQADUaqa2IQM8aZVJL5N99lUBHlR8iFUc4z+kvGXFcDFumdq+3yCuVC/PKbDkK0MrDQjs+Oa2IAiBkuLP4odsvcArwwKB8pm3OK4QCSZWnOSagfn/ALze3M/nT6ohF7zH/vmeuafVEIHo8XrFmv7l8Hgf6yv3j/Jf9CEIEn1j/Jf9CaY/Wa0/uf4eEIFj1r/J/hofvX+T/DQhAY9a/wAn+Gh+93/5P8NCEA/e/wDJ/hofve7/AMndfy1QhAr97/yX4WH75/kfwsIQF++f5H8LH++V/wCQ/CwhAB65X/7/AMLKX1v+f/CwhAr97/nvwsD63/O/hoQgH71/Ofhox61/N/hoQgP96/m/w8Y9av8A/V+HhCA/3n+Z/DxH1n+Y/wChCEDw/wDXr/u+bfe7ct+JW7gOOzu/FCEIH//Z" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAAHgAA/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/bAIQAEAsLCwwLEAwMEBcPDQ8XGxQQEBQbHxcXFxcXHx4XGhoaGhceHiMlJyUjHi8vMzMvL0BAQEBAQEBAQEBAQEBAQAERDw8RExEVEhIVFBEUERQaFBYWFBomGhocGhomMCMeHh4eIzArLicnJy4rNTUwMDU1QEA/QEBAQEBAQEBAQEBA/8AAEQgBFwDIAwEiAAIRAQMRAf/EAH8AAAMBAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBQYBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAECAgYHBQYEBAYCAwAAAAEAAhESITFBUZEDYaGxIjJSE3HB0eEEQmJyIzMFgZJzFPCCU2OyQyQ0FTVEBsJUJREBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP/aAAwDAQACEQMRAD8A+4GWIChHSbcFqBQiCDLpNuGCfSZyjBawSggz6OXyjAI6OXyjALWCEGTsnL5G4BT0crkbgFsQlKEGYycnkb+UJdDI/ps/KFsGolEUGJ9P6f8Aps/KPBT+39PH6TPyjwXQQIKYCKDH9t6b+kz8o8EftfTW5OX+Vvgty2ihEAgw/Z+l/o5f5G+CX7P0n9HL/I3wXTKEpUHKPSekJpyMv8jfBV+x9FZkZf5G+C36YjFOVBzD0PorfT5X5G+Cg+i9FPL+2yofA3wXYGQUyb8UHP8A8d6Aj/bZX5G+CP8Ajft5/wDGyvyN8F1S6UpLkHL/AMX9v/8ArZX5ApP2r7cf/GyvyhdbHElzYOEsKSIAxuVGIhRGNehB5Xqvtf29uTmOHpssFrHEGUVgIXb6xpOTmizpu2IQdIqTSAgmgEFCEDQkmgl1SQjEKihAk6UBNBkW59JnAuEI96BNGmEbYVLQ1KPaP4IHSilOCEBSilZ5uZmsG4yck0CoYpT5+62QE0TujADsvoQOOZMQCIK2zw3iIrHqepsyhb7QVz5rQItnJpMsABopKCmF5jNCuhQTm9SAhBSM3NoEsXUF0Kmg2RjSp/czE9LLc+kRMIDXBB0b0LIoEyTC5zYubLTQLYaVaBUoQEFBz+qeOhmOHI/YhHrID0+bpY/YhB0ipZOALXmoxrhE1BaipQ1rSXG2Y2oM2gP3Q6qsyQK0LGgtEP4gnI3TiUnMEza6zabkGboB5E4abGwNqtrSHQcY0Root7VcgvOJUyfMrPDfpQNzRpxKgtzJt0UXlxpVluk4olPMUCaww3iY2wJgqk0uxSDTzHV4Jyu5jq8EGZBi8TGAhCm9S/qNduRdfSPBVAzP3rW2C5Q7IY55JNN/agszgN3iCSARQa/wSPWDoNi4Xxb4IkDA1rXUTCxUQ+FDhHSPNAgXlzhMd2Fguik1+Y5wEHCNpAqTbNM+kVizR2qt+8YeaCRNSY1E2XJNzMxxAlcKYEkCjTWhk9NIrNhv7VY6nu60EsOY5odEU6PNZOznNcYAulocQ00a1pk9Tpjh1pjqTezrQSM58IlrhXW2y+tMZzo1QF5B1K/mXDE+Cl087aBUbezQgTM4uIogDeCLI2rVZEuOYwEAUxr0HQtUHN67/b5v6b9iEetP+nzf037EIOoVKGtiXGJG8airChs0XQhCYoKl0nFS5u83eNqqLrhj5KXF87aBbb5IKlPMdSmU9TiNWi/sVRdyjHyUgu6nD7It0oKIPMdSUHc2xMl3LrRMeXWECldzagnK/m1JBzuU6vFOY8p1eKDOD4v3hWLNHanB8axh5pTmZ+6axdcNKc9J3XYIE8P3aRxCzzVAZl7cD4qXP4d08QsVdQCw4IJbPO+qsX3BX8z3dahjxM+g1iw3BXONOBQZsnpoHEdq0BfcMfJZse2mviNhvVjMbpwKCcmfptoGPknvRqGPkpycxnSbTqKrqMjWgqLrhiocXTtosNvYq6jL1LszL6jaRUe5Ai4nMa2ECDE/iCtVm57S9kpBp7itIoOb1wj6bO/TfsQj1p/02d+m/YUIOoVKGvaC4G82FWEmW/EUB1GX7VLnsmbTetFDuNv4oHOzmCkPZ1DvDhFukrRQPqH4RtKBl7eYYoDmcwxTICUAgAW8wxTiLwkACKgnK24YIM4iL/iGwJgiYpBrY5lAru0BEjJjujBAPMSz4u4qwFm/LZFm6OK7QVXTy+UIBg3n/F3BXBZMy2TPoHF3BWctlyCMuNNFrtpWgWWXlthVa603lX02fwSgWR9JvYqjTUs8ljek2uoWlOQTQpxPig0UO+ozsd3KpBecSoLB1G0mo2nQgHNHUa60nYCtFlK4ZrYxljRExsK1Qcvrm/6XO/TfsQj15h6XO/TfsQg6wKFDWAzExrNpVUqWF9MIQmN96CpBecSpLd9tJqNp0KvmaNakzztoFRtOjQgqXScVIb8w0nhFukqt+4Y+SkF/UNAqFuk6EDLfeOKJTHiOrwQS7lGPkiLuXWgGtMBvHV4Jyu5jq8ERdy6wiLuXWEENa6L9413C4JBr5jvGuuAuTaTF+6eLRcNKcSPZNPZ4oIeHxZve1cLirAfzalLzSzdPFouOlXMeU6kEsD4v3hxXaBpVQzOYYealjqX7p4u4Kp/ddggzy55axW6zSdK0+ZeMD4qMpwl4TW6zSVc4uOBQRlT9NtIqF6qLowi2P4qcpwGW2g1CwpgMDi6BidBQVv6Nagz9RtVRv0K526cCoL29QV1Gw6ECmJzWtMIiuEbQVqsy5peyGmzQrQc3rYftM4EQ+W/YUJfcDD0mf+m/YhB1g0KGOaJgaN47VcRBJlR+I7UDnZepL2ztpsPctFLuNvYe5ATtvCkOb1DSKhtK0Uj6juwd6ALmXjFAezmGKpKAuQEzbxiiZt4RAXBErbhgglhEX0+13BVEKGNbF+6OK7QEyxnKMECzDvZfxf8AxKtZPy2xy4tEY00e6VfTZyjBAMrf8XcFUFkxjIv3RQ7uCvpsuQLK4Pxd/iKtZZTGyVWu2lXI2FWsoDK+mzsGxUs8premzsFpuVyjTiUDUH6rfhO0KpRpxKgsHVFJ4TabwgHNAzWutMY/gFRUFrhmtid2mWkk1Wqyg5PXAftc4WdJ+woS+4n/AE2ef7T9hQg7hUoY2s08RtN6sVKGF9MACJjbp7EFSi84lSW77aTUbexVF9wx8lJLp20WG3sQVL7xxUhp6jt41C7ToVRdy61ILuo7dsFo0oKLTzHV4IDTzHV4ILncpxCJncp1eKAldzHAIldzagiY8p1eKJjynV4oJYHRfve1doCcHc2pSxxi/dPF3BUXe6cEEvDpsve9q7QVUH8ww81D37zKDxXaCqn0HAoJZPF9I4rtA0q9+8YHxU5bxF9B4rjcFXUGnAoM8pz5B2mw3nSri+FMNanKeJPxdYbyq6jYeRQLLL+m2qoX3Jzu0HFTkvHSYfdF9yrqMBQOL7hrUmfqCgcJtN40KuoyFag5rOoDEcJ2hAp5s1rTCLYxgY1jsWhWRzGuzGQhbsWkYoOP7gY+lzyKjku2FCf3Aj9v6j9F2woQdwqWbXtAIJpmdtWgqU5dRumdtQE7OYJF7J27wqPcrSPG3sPcgJ2cwxUte3qO3hULe1aKGj5ruxvegZc28YpzC8YoIFwRK24YICIvQiVvKMEpGcowQJlb/i7gmoYxsX7o4rtAVSM5Qgl43sv4u4q4FZvY2fL3RxHYVXTZyoGyt/xdwVUrLLY3fo9o2m4K5G3aygnJjJ+Lv8RV0wWWS1pYDA1utN5Vlgga8T4oFkfRZ8I2K1nksHSZXwi03K5BecSgpQfqj4TtCcgvOJUFvzRS7hNukIJeyGc0j2o0dgVgUqYOGY2JPtWxoWkUHD9z/wBr6g/2XbChV9zEfR+qH9h+woQd0aFDGgxNPE603rRZsL4GEOJ20oKlF5xKkt320mo29iYnNgxKRnnbACo29mhBUuk4qQ35jt41N71UX8ox8lDS/qO3RU23t0ILLTzFEDzHV4JEv5daIv5daBwPMdXglK7nOA8E5n8usJTO5DiEEsDov3jxXC4KoP59QUsc6L908Wi4aVU55Dq8UGb5p8vetNmgq4P5hh5qMxzpmQYYxMAYcpVh5hS10exBOWHxfvDiNnZpV7/MMPNTlupfuniNmgKptBwQZ5E/TECK3WaTpVmeBpbVp8VGS75YoNZs0lWXiU0Go2FBORP0mUt4Rfcr+Z7utZ5Dh0WUHhFhuVzt04FA9/3dajf6oq4TabwrnbpwKzL2dUfCbDeEAHzZjdEwt0LRZzNOayFzu5aIOL7mSPSeqP8AYeNRQl93BHoPVH+y/YUIPQFSzY5oiDHidYbytIqcvh/F20oHO3+AVJe2cU2HaFopP1B2HaEB1GXqWvZ1HGYVDvWilv1H9g70CL2cwxTD8vmGKooQTOzmGKJm3jFOCIC4IIYW79I4jboCqZt4xUsA3qBxFOVtwwQS8ifLptOwq4i9Zva2fL3RWbNCrps5RgEDy/a+Iqlnl5bN7dHEbFXTy+UYIJyR8sdp2lW4bp7CssljOk0yi3aVTstkp3RUUDyR8pnwjYqhSs8rLb02bvsjYq6bLtZQXYoMer/L3o6bbjifFSWN6lvDeb+1ApGszBD2pidS0ismtcMwTGx0BTVRetCg4/uwJ9D6q7oP2FCj7o8j0Pq6Ksh/40FCD0oKGMECaa3Wm8q4LNk8tAEIm3SdCDSUXnEqCwdQUmo26QqjmXDHyUkv6g3Rwm3SNCCpPeOKlrT1H7xsVRfy61LS+d+7dboQUWnmOrwRKeY6vBBLuXWETO5TiEBKeY6vBKDuY4BOJ5Tq8UTHlOrxQQwO3t72jYFUHc2pSxx3t08Ru8VU/unUghwdPl71ps0KoO5hh5qHO+Zl7pts0K5/ddggWXNvUjiNnmq37xh5qMt4g6g8TrDernFxwKDPIn6TaRbZp7Vbp5HUio2HxUZDh0mxjbYb1b3tkdXUbDcgWVP02UjhF9yfzI+zrSy3t6bewWG5VOz+AUB8z3daiL+rU3hvN6udl6idnUr9nvQSzMnzARCADhRGvdWpCiLTmiB9k7QrQed94EPt3rKf8l51FCr7wAft3q9OQ/YhB6Szy3NDYE2naVooyuAdp2oHOy8KS9nUG8OG/StFJ+p/L3oCdnMMVLXsnfvCy3QtFDQJ30XbEDL2cwxTmbeEFouCUrbhggcReiOlKRvKMESM5RggTPa+IplQzLZvbo4jYn02coQS/wCpl/zbFosnMb1GUD2tivpsuQGXU74nbVayy2Ng6j2nbVfTbdrKCcj6LezvVP4Hdh2LLIa3os7Lyrexsjq6jabkFZQhlt7BsVfis8tgkbXULTcnIL3YlAy6BaIEzGERZRGlL/M/l70SaXYqJfmnedwi3SgTWhmaACTEE0mNrVoSsWB/V37jCmNrVsUHn/eXQ+3eqP8AZcNSFP3r/rfVfpOQg9ZZ5bYsBiRXbpWizyppBQLbdPYgqT3nYqZT1OI1aL1cX3DHyUxf1KhVfp7EDlPMdXgpa0zv3jWLruxVF/LrUtL537tot0IKLXcx1Ig7m1BBc7l1hEzuQ4jxQEHc2oJQfz6k5nch1eKJzyO1eKCGB8Hbw4nWae1OD+YYeaTHmDt13Ebr+1Of3XYIM3T9TLpHtWaO1afMvbgfFQ5/zMvdd7VmhXOLnYIIyupA0t4nWG/tV/MvbrUZTxK6g8TrDeVpMLjgUGWQX9FnDVpVZhzOm7h4TablPp3DosoNVxVZj29N1fCbDcgMo5nTbQ2oWm7sTjmRqbifBLLe0ZbRTULDcqnZ/AKAi+4Y+SiL+qd0cIt0nQrnZfqKznZ1jT7I2lAMfPmRFQaRrHYtCoDmnN3THdO0Kyg8373/ANb6r9JyFf3kR+2+qH9pyEHphZ5b2hgpv2rRRlcA/HagfUZep6jOpWOHvWij/NHw96Bzs5gpa9k794WW6Foobxv/AA2IGXs5higObzDFUYJQFwQEzbxiiIvRKLgiVtwwQRlkQdT7R2qqL1LGtg6gcRs0pyM5Rggl/wBTL/m2K4LJzGdVm6Pas0KumzlCAyhQ74nbVcFllsZA7o4nbVfTZyoJyI9FnYqzPpu+E7FnkMZ0WGFirMY3pvMPZNpuQVlgyN7BsVUrNjGyNoNQtKqRunE+KClnT1j8I2lUWDTiVlKOqaTwi03lANaGZkIk7pNJjaFqVhlzjM365TCkmiIvWyDz/vJP/Heqh/SchP7wYfbfVfpOQg9RZ5bQWAxNtpvWihoe0QgDXab+xA5RecSpl+ZWeG/Sqi+4Y+SkzzTQFUK9PYgqXScVLW77942bFUX8ox8lInDnGXihbcgotPMdXggNPMdXgiL+XWERdynEICV3MdXgiV3McB4ImdynV4omPKdXighgdB2+eJ1gvTlfz6ghhIBi08Ruv7U5vddq8UGbg/qM3rHWdiuD+YYealxPUYZXQE0aL4Kp/ddggjKngd4cTrNJ0q9/mGHmpynQBi1w3nGq8qi8XHAoM/Tz9FkCKrvNVmz9J9I4TZo7VOQ4DJYIGq4qsx4OW8U0tNhuQPLnkbSKgnF8bFLHtDRXULCnOyPkUDJzNGtYxf1XGjhbGu9y06jb9RWc7Oq4xsbT+JQDHFz5qgW0V3rQlZtIOZRTu961lopQeb98d/8Am+q/TKEvvtH2z1P6Z2hCD121JqcuMoiqKBIKAgoBAQhA0JFEUDQlFEUAhEUooEeJv4pqSaQmXIHBIpByCUE5X023QVO4T2KMs7jRoTcd09iCm8I7AlTek11A7ERQBKVqaEDCZqQg1IPJ/wDYDD7b6n4O8IU/+xf9Z6j4R/iCEHtZZ3AmShCBRRFCEBFEUIQBKUUIQKJuQSUIQKJhUUom5CECJMQlEoQgAURKEIEw7o7EOJlPYhCAaaAnFCEFAhMFCEDBCDUhCDxv/ZP+r9RDlH+IIQhB/9k=" alt="" height="279" width="200"><br><font size="3"><span style="mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Compset&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><br><font size="3"><span style="mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Compset&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><br><font size="3"><span style="mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Compset&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="3"><span style="mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Compset&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></font></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2013-10-21T08:27:24+01:00 atgm.mihanblog.com مسعود حسین زاده دومین دوره آموزشی راهنمایان تورهای خروجی به مقصد اروپا http://atgm.mihanblog.com/post/164 <div id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3394" class="yiv1338499607gmail_quote"><br><div id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3393" dir="ltr"><div id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3392" dir="rtl"> <p id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3399" class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;" align="center"> <b id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3401"><span id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3400" lang="FA"><br></span></b></p><p id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3398" class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;" align="center"> <b><span lang="FA">شرکت خدمات مسافرتی اسرا پرواز (ایوار)</span></b></p><p class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;" align="center"> </p><p id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3391" class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;" align="right">‌<span id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3390" lang="FA">&nbsp;در پی سیاست ارتقای دانش راهنمایان گردشگری فعال در تورهای خروجی و به منظور استاندارد سازی خدمت­رسانی به مسافران ایرانی، شرکت اسرا پرواز (ایوار) در نظر دارد دومین دوره آموزش راهنمایان گردشگری را در نیمه دوم آذرماه سال ۱۳۹۲ اجرا نماید.</span></p> <p id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3407" class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;" align="right"><span id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3408" lang="FA">بدین­وسیله به استحضار راهنمایان گردشگری می­رساند مدارک ذیل را آماده و تا پایان مهلت اداری مورخ چهارشنبه ۱۵/۸/۱۳۹۲ به آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمایند:</span></p> <p class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;" align="right"><span lang="FA"></span></p> <p id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3409" class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;" align="right">job‪@eavar‪.com</p><p class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;" align="right"> <span lang="FA"></span></p><p id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3410" class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;" align="right"> <span id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3411" lang="FA">لازم به ذکر است اولویت با راهنمایانی است که مدارک درخواستی را زودتر ارسال نمایند.</span></p><p class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;" align="right"> </p><p id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3412" class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;text-align:justify;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;"><b><span lang="FA">***مدارک مورد نیاز</span></b><b><span lang="FA">:</span></b></p> <p id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3413" class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;text-align:justify;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;">۱-&nbsp;<span lang="FA">اسکن کارت ملی</span></p> <p id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3414" class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;text-align:justify;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;">۲-&nbsp;<span id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3415" lang="FA">کارت معتبر راهنمایان گردشگری از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (در صورت داشتن هر دو کارت فرهنگی و طبیعت گردی هردو مورد ارسال شود)</span></p> <p id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3426" class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;text-align:justify;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;">۳-&nbsp;<span lang="FA">رزومه تحصیلی و شغلی&nbsp;</span>(CV)</p> <p id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3425" class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;text-align:justify;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;">4-&nbsp;<span id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3424" lang="FA">عکس رنگی پرسنلی (مربوط به حداکثر ۶ ماه گذشته)</span></p> <p id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3423" class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;text-align:justify;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;">۵-&nbsp;<span id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3422" lang="FA">نامه معرفی از انجمن­های صنفی راهنمایان گردشگری استان­ها یا جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی</span></p> <p id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3421" class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;text-align:justify;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;">۶-&nbsp;<span lang="FA">فیلم معرفی با رعایت نکات زیر</span>:</p> <p id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3420" class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;text-align:justify;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;">-&nbsp;<span lang="FA">به زبان انگلیسی</span></p> <p id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3419" class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;text-align:justify;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;">-&nbsp;<span id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3418" lang="FA">در دو بخش یک دقیقه­ای و دو دقیقه­ای، مجموعا سه دقیقه شامل:</span></p> <p id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3416" class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;text-align:justify;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;">-&nbsp;<span lang="FA">بخش اول (یک دقیقه): معرفی خود</span></p> <p id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3427" class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;text-align:justify;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;">-&nbsp;<span lang="FA">بخش دوم (دو دقیقه): بیان موقعیت مکانی هتل</span>&nbsp;Pullman Montparnasse&nbsp;<span lang="FA">در &nbsp;شهر پاریس، و توضیح نحوه دسترسی، امکانات رفاهی و خدماتی هتل و اطراف هتل</span></p> <p class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;text-align:justify;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;"> </p><p id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3428" class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;text-align:justify;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;"><b><span lang="FA">***نکات مهم:</span></b></p> <p id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3417" class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;text-align:justify;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;">۱-&nbsp;<span lang="FA">کلیه مدارک خواسته شده با فرمت</span>&nbsp;pdf&nbsp;<span lang="FA">یا&nbsp;</span>jpeg<span lang="FA">، رنگی و با حداکثر حجم ۲۰۰</span>kb&nbsp;<span id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3449" lang="FA"><br> (برای هر مدرک) اسکن و فرستاده شود</span>.</p><p id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3429" class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;text-align:justify;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;"> ۲-&nbsp;<span id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3448" lang="FA">فیلم معرفی با فرمت</span>&nbsp;mp4&nbsp;<span lang="FA">یا</span>&nbsp;avi&nbsp;<span lang="FA">فرستاده شود.</span></p><p id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3430" class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;text-align:justify;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;"> ۳-&nbsp;<span id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3447" lang="FA">ایمیل­ها با عنوان “تور آموزشی ایوار” همراه با نام متقاضی ارسال شوند</span>.</p><p id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3431" class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;text-align:justify;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;"> ۴-&nbsp;<span id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3446" lang="FA">هزینه­های این دوره آموزشی با مشارکت شرکت اسرا پرواز (ایوار)</span>‌<span lang="FA">&nbsp;و متقاضیان پذیرفته شده، پرداخت خواهد شد. مبلغ دقیق هنگام مصاحبه حضوری اعلام می­شود</span>.</p><p id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3432" class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;text-align:justify;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;"> ۵-&nbsp;<span id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3445" lang="FA">پس از ارسال مدارک در مهلت تعیین شده، مدارک بررسی و زمان مصاحبه حضوری در محل شرکت اعلام می­شود</span>.</p><p id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3443" class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;text-align:justify;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;"> ۶-&nbsp;<span id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3444" lang="FA">پس از پذیرفته شدن، بخشی از کلاس­های آموزشی در تهران و قبل از سفر و بخشی در طول سفر اروپا برگزار می­شود. شرکت در کلیه کلاس­های تئوری و عملی الزامی است</span>.</p><p id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3441" class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;text-align:justify;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;"> ۷-&nbsp;<span id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3442" lang="FA">در پایان دوره مدرک معتبری از فدراسیون جهانی</span>&nbsp;WFTGA&nbsp;<span lang="FA">به شرکت کنندگان اهدا می­شود</span>.</p><p class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;text-align:justify;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;"> </p><p id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3440" class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;text-align:justify;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;">۸-&nbsp;<span lang="FA">همه مدارک به آدرس</span>&nbsp;job‪@eavar‪.com&nbsp;<span lang="FA">ارسال شود</span>.</p> <p id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3437" class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;text-align:justify;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;"><span id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3439" lang="FA">در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شرکت اسرا پرواز (ایوار)</span>‌<span lang="FA">&nbsp;به نشانی ذیل تماس حاصل فرمایید</span>:</p> <p id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3435" class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;text-align:justify;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;"><span id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3436" lang="FA">نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، مقابل پارک ملت، پلاک ۱۴۰۹، برج سایه، طبقه سوم، واحد ۸</span></p> <p id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3434" class="yiv1338499607MsoNormal" style="line-height:22.796875px;text-align:justify;font-size:12px;background-color:rgb(219,219,219);font-family:Tahoma,;"><span lang="FA">تلفن: ۲۲۰۱۱۶۳۷-۰۲۱</span></p> </div><div id="yui_3_7_2_1_1287643810818_3433" dir="rtl"><br></div></div> </div> text/html 2013-10-21T08:13:07+01:00 atgm.mihanblog.com مسعود حسین زاده سمینار خوراک ومشاغل دیوانی ایرانیان در دوران صفویه http://atgm.mihanblog.com/post/163 <div id="yui_3_13_0_rc_1_1_1287642386599_5703"><strong id="yui_3_13_0_rc_1_1_1287642386599_5702"><br><font size="2"><br>خبرنامه سایت انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران۱۳۹۲/۰۷/۲۸ </font></strong></div><font size="2"> <br> <br> </font><div id="yui_3_13_0_rc_1_1_1287642386599_5704" style="color: rgb(255, 102, 0);"> <font size="2"><strong id="yui_3_13_0_rc_1_1_1287642386599_5719"> </strong></font></div><font size="2"> </font><div id="yui_3_13_0_rc_1_1_1287642386599_5290" style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif;"><font size="2"> در جلسه روز سه شنبه 30 مهرماه ۱۳۹۲ خانم ژاله ابراهیمی در جمع اعضای انجمن صنفی راهنمایان استان تهران سمیناری ارائه خواهد کرد با عنوان «خوراک و مشاغل دیوانی ایرانیان در دوران صفویه». در این سمینار، غذاها و نوشیدنی های دوران صفوی با توجه به مدارک و مکتوبات موجود معرفی می شوند و همچنین زمینه آشنایی با مشاغل درباری و دیوانی این دوران برای راهنمایان فراهم خواهد گشت. ژاله ابراهیمی راهنمای گردشگری و دانشجوی رشته تاریخ است. ابراهیمی معتقد است امروزه در بسیاری موارد و از جمله گردشگری، علاوه بر تاریخ سیاسی و نظامی، باید از تاریخ اجتماعی دورانهای مختلف آگاهی داشت، از این رو در این سمینار به بخشی از تاریخ اجتماعی صفویه می پردازد. شرکت در این جلسه برای عموم، آزاد و رایگان است. از علاقمندان دعوت می شود روز سه شنبه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در محل خانه سلامت عباس‌آباد حضور بهم رسانند. نشانی خانه سلامت عباس آباد: خیابان مطهری، خیابان اکبری، خیابان زینالی، کوچه پاکزاد نیا، پلاک ۱۵ </font></div> text/html 2013-10-13T10:37:05+01:00 atgm.mihanblog.com مسعود حسین زاده تکمیل پرسشنامه تورهای ورودی http://atgm.mihanblog.com/post/162 <div id="yui_3_7_2_1_1286960321270_2260" dir="rtl"><br>همکاران گرامی با سلام و احترام <br></div><div id="yui_3_7_2_1_1286960321270_2257" dir="rtl">پرسشنامه پیوست توسط مشاور گردشگری آقای نجفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تهیه شده است، و برای راهنمایان ارسال شده از آنجا که تکمیل این پرسشنامه در توسعه گردشگری کشور و همنین تثبیت ایگاه کانون در سازمان بسیار موثر و مهم است. خواهشمند است علاوه بر تکمیل پرسشنامه توسط هیئت مدیره استان نسبت به تکمیل و پیگیری آن توسط زیر مجموعه خود نیز اقدام فرمایید، در حقیقت این اولین تعامل کانون راهنمیان گردشگری کشور با سازمان است لذا اهمیت موضوع بدیهی است.لطفا پرسشنامه ها برای افراد ایمیل شود و پاسخ آن برای بنده به صورت تکی و یا جمعی ارسال شودتا بنده نیز برای خانم زمانی بفرستم <br> </div><div id="yui_3_7_2_1_1286960321270_2258" dir="rtl">با سپاس سیده مهسا مطهر <br></div>متن ایمیل خانم زمانی و پرسشنامه پیوست است<br><br><br><div id="yui_3_7_2_1_1286960321270_2249"><p id="yui_3_7_2_1_1286960321270_2256" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;"> <span id="yui_3_7_2_1_1286960321270_2255" style="" lang="FA">با عرض سلام ، پیرو مذاکرات حضوری ، خواهشمنداست&nbsp; ترتیبی اتخاذ گردد تا برگه های فایل پیوست توسط جنابعالی و سایر همکاران(راهنمایان تور ) محترم&nbsp; تحت پوشش، با دقت و تخصیص وقت و فرصت کافی&nbsp;&nbsp; تکمیل و&nbsp; سپس بوسیله امیل ارسال گردد.در صورتی&nbsp; که یک راهنما تجربه همکاری با ملیت های مختلف گردشگران را داشته باشد، لطفا به&nbsp; ازای هر&nbsp; ملیت&nbsp; گردشگر &nbsp;یک فرم تکمیل &nbsp;و ارسال شود.</span></p> <p id="yui_3_7_2_1_1286960321270_2248" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;"><span id="yui_3_7_2_1_1286960321270_2247" style="" lang="FA">&nbsp;قبلا از همکاری شما سپاسگزاری می شود.</span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;"><span style="" lang="FA"></span></p><div style="font-family:verdana, sans-serif;font-size:small;color:rgb(102,102,102);display:inline;"> ​دکتر زمانی فراهانی​</div><br></div><p dir="RTL" style="margin-bottom:0.0001pt;text-align:right;direction:rtl;"> </p><span id="yui_3_7_2_1_1286960321270_2340" style="color:rgb(89,89,89);" lang="AR-SA">مشاور رئیس سازمان</span><span style="color:rgb(89,89,89);" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="color:rgb(102,102,102);" lang="AR-SA">میراث فرهنگی</span><span style="color:rgb(102,102,102);" lang="AR-SA">​</span><span id="yui_3_7_2_1_1286960321270_2351" style="color:rgb(102,102,102);" lang="AR-SA">، صنایع دستی و گردشگری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:Verdana, sans-serif;color:rgb(102,102,102);"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span id="yui_3_7_2_1_1286960321270_2343" style="color:rgb(89,89,89);" lang="AR-SA">در امور گردشگری<br><br><br>دریافت پرسشنامه از آدرس ذیل:<br><br></span>www.nasimshomaltravel.com/1381660577پرسشنامه_راهنمایان_تور.docx<br> text/html 2013-10-09T10:24:43+01:00 atgm.mihanblog.com مسعود حسین زاده کانون سراسری انجمن¬های صنفی راهنمایان گردشگری کشور به عضویت "فدراسیون جهانی انجمن¬های راهنمایان گردشگری" WFTGA درآمد. http://atgm.mihanblog.com/post/161 <br><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">اعضای محترم هیات مدیره کانون سراسری انجمن­های صنفی راهنمایان گردشگری کشور</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">اعضای محترم هیات مدیره انجمن­های صنفی راهنمایان گردشگری</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">راهنمایان محترم گردشگری سراسر کشور</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">درود و سلام؛</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">بعد از برگزاری اولین جشن راهنمایان در سال 1386، راهنمایان گردشگری شاهد تشکیل انجمن­های صنفی در برخی از استان­ها بودند. البته انجمن صنفی راهنمایان گردشگری شهر اصفهان و یک یا دو استان دیگر قبل از این تاریخ تشکیل شده بودند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">به هر حال، بعد از این­که ایده­ی تشکیل کانون سراسری انجمن­های صنفی در سومین جشن راهنمایان در تبریز مطرح شد، تشکیل انجمن­های صنفی راهنمایان گردشگری سرعت بیشتری به خود گرفت. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">اکنون 16 انجمن صنفی راهنمایان گردشگری در 15 استان کشور به ثبت رسیده است که به صورت قانونی فعالیت می­کنند. این استان­ها و شهرها عبارتند از: </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">خراسان رضوی، مازندران، گیلان، اردبیل، تهران، البرز، مرکزی، زنجان، کردستان، همدان، یزد، فارس، خوزستان، کرمان، شهر اصفهان و شهر کاشان</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">خبر خوشایند این است که دو استان آذربایجان شرقی و قزوین هم در تکاپوی ثبت انجمن صنفی در استان هستند.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">اکنون نیز شاهد هستیم که با پیگیری­های اعضای هیات مدیره کانون و به­ویژه جناب آقای "محسن حاجی سعید"، کانون سراسری انجمن­های صنفی راهنمایان گردشگری کشور به عضویت "فدراسیون جهانی انجمن­های راهنمایان گردشگری" </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">WFTGA</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span> درآمد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">این خبر خوب را به همه راهنمایان گردشگری و انجمن­های صنفی تبریک عرض می­کنم و موفقیت­ها و فعالیت­های بهتر و بیشتر را آرزومندم.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:left" align="right"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">آرش نوراقایی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom: .0001pt;text-align:left" align="right"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">رییس هیات مدیره</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><br> text/html 2013-09-28T07:36:09+01:00 atgm.mihanblog.com مسعود حسین زاده آگهی ثبت تاسیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان مازندران http://atgm.mihanblog.com/post/159 <div align="center"><br><br><br><br><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAgAAZABkAAD/7AARRHVja3kAAQAEAAAAHgAA/+4ADkFkb2JlAGTAAAAAAf/bAIQAEAsLCwwLEAwMEBcPDQ8XGxQQEBQbHxcXFxcXHx4XGhoaGhceHiMlJyUjHi8vMzMvL0BAQEBAQEBAQEBAQEBAQAERDw8RExEVEhIVFBEUERQaFBYWFBomGhocGhomMCMeHh4eIzArLicnJy4rNTUwMDU1QEA/QEBAQEBAQEBAQEBA/8AAEQgBSgEsAwEiAAIRAQMRAf/EAIkAAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAEEAgMFAAYBAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAhAAAgEDAwIEBAMFBQQIBQUAAQIDABEEITESQQVRYSITcYEyFJGhQrFSIxUGwWIzQzTRcoIW8OGiJERkJSbxkrLCY4NURWVGEQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAESH/2gAMAwEAAhEDEQA/APSQxLFEkQ2RQo+Qqw2rmqJYDra9UE7URUSwAv0rFTv75GauPixFlLhXexawvqdNBQbl64G4pXuWU2Lhy5CKHaNbqDtWQf6gyI8XFVIxJk5Kcrn0re9hQei61xJtSmB999sDm2+4JJbjawBOg0pm7ddKCV7bUQday5e4xxdzXGafV14rAF05k3BZ+lOY0k7RBshRHJc3VW5C19NaBo7aVAk3pQd3wDljCWUGY6WG1/C/jVkmTFHLHCzWkkvwUA623oL76Vx38qVy8/GxIw+RJxDGy6EknyApXN7xHjQxyRKcgzDkgTqo3OxoNW9utR5gG3XpWEO94fcceWIxy3VC8iLvZel1pfHzXyO8YcgYrC8B4Idl0II89RUHpC1xeoNIqAs7BVG5JsKT+4ycjhLhPH9sdHLglrhrG1qw+89xOSCnFo/t8hVIP6gRoxHyqj1BlVVLOwVRqWJtYUWnhRVdnCq1grE2BvtXmO+dweZcjE4lViCOjX+sE2Py1qzO7nkJHF7cMUmNEkbM0hBu1h9Iv0qD0pYjrVQy4LSXkH8H/F1+nS+tYS91iz8Qz5btiKjhVET+p+WhNvAXqnuOX7q5WHEFMSxrIsikFn4EAl2G9UenSVJEV0N1YAqfEHWgxO1722pXthU4GLc6mJbDxsKhl93wMSR45ZLSRryK+P8AdHnQPqSKlra9Y7f1L25VLK3MhgoXxBtdh5ChJ/UuArMqsXUFQGGxDbn5UDc/dMWCf2Hc8wpdgBfioF9atxsyHKQyRElQbagrqPjXlv5kP5qmZNZEeN1BALLoWVT407i94ki7fHPOfcHvGN5LH6N7gVB6EOL2vUZZvbjaSxbiCbLqTboKwx3PsmGXmhdnkcH0jkb3N/1aCqR/VEZKqUKBkPNgLlX6cbnUUG3gZcuTD7k0bRSA2KkEfAi9Mltb3rF7N3AL28PkuXBmMcbnduR0/bTGd3nFwmMTBpJbXKIL2B8aDRLWF6yMr+ooVk+2xhznZuCltAGJtsLmsfP/AKjknlQxGSGNCp4i1219XL5bVf8A08Um7jkTQxFcdhy9diVYnYNQPdvye4T9wkxJcoOMezSFUCljf6bnpWxNjxzoYpVDo2hU1ldrx3XvWfLb0ekX829VbW1UYM3YnxlkmwsuXHsC3AG401rv5hlf8sfde4fuL8fc6/Xx/ZWzkC8LjxU/srzV/wD2nb/8vH/t1B6HuOeuIYQRczSCPU2tfc157vE8jZzSZKTrjRW9l4rADxbWtvu3bR3CERk8SpurDoazIP6WIdTlZDTIpuIxcA28SSaC/vHccvFjglx1Dxae5y3bkPSKp/p1Mg5OTkGE4+PIBxj1A5X6cqbfs+RPmR5GVkcoom5JAq8VFtutab8uJVDZuhOtqow+7zZxzPtFI9nJiZEXf1AXuay1g7xkY0WAcSyxkcJWUgrre/K9b+J2cRZhzZ52yJrWUsLBb+FaegtQIdw7j/L1xVci0jqkjnYLb1Gs7unfMtJzHiGNYtAsxs/In4HStTMxcbPUwTgNxsbA6qehpbF/pztmPKJQjO6m68zcA/Cgxjg/1C0hyuAEpkDlRx1ZRYNarF7d/UZQRFwFBMqnkPrOp1+denllhhQPIwRb25HxOgqwEaGgwe2dnzlninzyirjA+zGlvqPViKKd/wAYCeLLkMcqu4Wy7LsLEda2UyYZ3kjicM0dg4HQnpS0va8CZy80Cu/Unr8aDzeL2vuObCs8U9o0cnH9y/Q726U0nYO524tme3FqW4lhvq1hpXpVjVEVEUKq6BRoAKWgzsbJMqxMGWJuLMdFLeVBgx/088v8XtuZbHfQm5uSuh23rTx+yJBJivyucWNk2+ot1/OtWNUCqEAC9OO35VRPnQQZMWMxvLObKB08zQYb/wBM5PuOcfKMcbEkL6tL/A1cP6aiOI8DSs0rsHabc3XbTwreG/8AZUba36UHncbsGLfIxWeR34qDJx4qNb+k63NWwf0tiRSB5Xaa2oQ6L87VsZeZj4kXuzEqt7C2utLYfdYMxJpVBWOHck36X6UCP/K2GXLl3Cm/oFgBTOL2DCxo5FBZjKpRmJF7Hwprt+fHnQmRRxKmzLvbw/EVdFLDOpMTh1BIJHQigxu5LmYU2NNhRmWOCMxBNTvbw8qoh7dkd3yhP3CD2Y1W3EAryPTfU1t52ZDgwmaXUAgAeJqntXcj3Eyv7fCNLBTrrfzNAlkdixIgoxsX32NwQzlQNNz40zF/T/bvaVXgAa3qXkTqd9etaRIF7Hbe1Zfb+6/cNlyTlYo8dgoPgNb3NBdJ2ft0qJG8IKxjigFxYfKrD27EOOMYRqIRsnSlYu4TSd4fE0EKR8ltux01v86eaccGZP4jLf0qRuOlArF2Xt0DckhXkOrXb9tRbtWOJRwgh9g3MoK+on9Nqtn7nBixwvlgxNLpw+oqfO1LZ3c2XIw0hI9mdgS4P1C4FvzoD3Pt33OKsOPaIxkNGALAEfCs3+RdzynX7yZOGgZgAXIHQHiK9KVHSuC+NBlZPYceeVJAxjA481UD1hTcXrUSNF0VQo8ALCpcLD40R8KCQUAedd1ruldc31oiEo/htfwNeX//AMzb/wAxa3/FXqZNVIryt/8A2/x6/d2/Oor1zUBUmqJvVHaGha4rrjYULgXO9qA7UlJnrD7rZCmGJGVVkY358uoAru7tKcCcQXMhQ2tv8q87k93buGOMIYjGcgKNb2YaX2vQaHZ3kHd+4JIxY3DAnqL6fka0f5nhseMcy8yzRgH99Rcilvaxu2B8zIezyIiP1uUH6beNZmF2uHui5EvBseBpQYh10Hq3oGI+8SNg5SymOTLhc8QxHEi9wQDvanpM6P7bEzciVoVbieC7Mzi3q8qoP9MdvZVF3VUABsR6vM6VV3grJEvbsbHaRhxRW4ninhY0C2J3KHtsvcmJBfneJL25amtftvdhlQPJkcI2i4lirXSzi66mq2/p/AkcTSoWewDamxIFr2qGV2mOHt0uP29eLswfU35FTfc0F+V3GTAUfeEP70vGPgLcUP73wrAxc3t+KM6PJQSt7vKKIg2NiRv0ptou/wDcQuLlRLHCSpkkKgbHprWrJ2Xt7TGd4FLnUk31PmNqBI/1R26BPbx0JREHAAcRe9uPyFKHJbN7jhZoH8MztEhAIui2Iv8AjWyvZO2KBbHTe+ovr86ZTDx440VIlVYjeMAfSTuRQJ5fdETByciAEtCxjBI05iwv8Bel+xZjTCbnl/dWAbiVIZSd9+lKv2nvcORMcKUCGZixBNt/EEGmMbt/ccKKWReGRmzWBLGyIo+WtBmd17vHmxNBPE8c0bkxAbeXIHyq5P6iaDHWH7XhOtuYtxUgbm3iRWr2ztkkKSS5wWTJlfkzWDW6C1xT/wBvETcoCxG9heg80vfs2ZmeGI8IlYvGB6SrEcTp1Aq7+npA2ZkPjRvFislyrHkOd+hr0CQqoIVQPlUMmOcwlMXjG52ZhcD5Cg813Puc8zz4WTjcyGvFxvyX906XvW1FkyYHZ4pMhSZEVQU2NybC9HtXbJMQzSZEvvTzEFntbQbCmc7ETMgaB78W8N9OtBndxdsOH3sEqoeUSTEtct5CsnIhz1fJx48YyR5L8gQDp1BuPjWnjf0vBFIsksrSKpuI7AD51qz4oniMbFkFwfQSp08xQeaycbuuNlrLjRly8CxMw1ANgG/ZQxoe84iH7fHKlgUkO/MnUNby8a9PFAsMKxJcqgsOR5H8TVoUW8KDyLYffJmVJIuYiQorPa2vn4+dOY3acv2cf3E4NHPzCE34R9dflXo+I3qDqWUgG1+o3qDLyZpk71iBZfS4KND4La/I1rVn43aMXHyPuVLPNr63bkdafsaokKNR1/213KgNdrpRG9A0QG2NeTv/AOk8Ov31q9Ydq8lb/u/t/wD9haivYvpUbmkZc5PdYNI0JjYqYwhbkAd78TvVMXdC0oZ1kCOp5R8G/hlfPjryqDT31odKxpe7ZxkjMUDBNC6lGuTr6eXTpanfvyjskkUmjWQqpYEEePjVDZjBGu1BYo1uQACevWsp+55seTEJYSqSGyxqAWN+W+uhAAqX3vdWdWOMyhbckHEhrn1eotpYbUGmYlJ1APheiCqWB66Cs6Fe4z40y5V43NjERYFW3/T0vbeiqZTYEkrBhlSnnw6ggjio/Cg0jY6UbAbaUrkiSZkgUERubyv4KuvG/wDeqWQkjZGMyC4RyWt0UqRQNEC1QsA3TxtS6R5gy3lklvARZIx8unl40MeN2aWeYESS+lV/djXYfPegYRo5AWjZWsbEg3sR00qy2mtZUMOVhYUntkmW944tG4ID9ItuSK5s3uEsjeynGC2jNE/O56WJG3jQaMbxy8ghvwYo2n6h0oyyxwxtJIdEFzbU2HlWW0GTBhvjxGSWfINxJa3AkKLub+VE9rbJaR8lrS6orKgQG4ty3Jb5mg0/cjLBOQ5EcgvW3jaq5MqCKRUZrs5KgDWxALaj4Ck5u1tJkrkLO0bKFAIA5AqLaE9D1FVp2UrN9x9w3vhiwcKo1be4670Gn7sZQSlgqEA3b07/ABovIiqWJ0FZ5gyMdo/ZU5CAP7iswF2c8uWumlUr2/LdwXZkUyGYhXHoa+lvSb0DMOVPNlKOSCBkMigKeXEHjYknf5U3DkQTKWhcSBTZiDfWl48GGAXTkzBWX1HfmeTX+JqjEwsnFhlKBWeUrxRmJCKo4j1cbn8KCeR3ILzMScgrhDIT6F5C/JrX0pz3kXgrEcm8NtBekoe0QRxcGd7kWk4sVVvlQbFnidvtWRUkVVIe5txHEWt5UF57ljMxSE+9IBcKugOlz6jpsb0pJ3nhGsoUGMuy8tSOK29XShj9kRZVeRgY414hVLAsbceT62/Cm17Zg6sYhbTTXjp/d2oLJchYpIUsSJiV5eBty/spWPukkkojXHexbizalQQxB1tbbWnJMdZHjdt4zyT42tXRQJChRNFJLfNjc0FH8wVYJppFt7LMvEG97bfjeqn7ogiWXjZSSr3IujbbdRfwpk40Kh14giQ8nB1BJ0/sqIxsUWPtICuimw08hQK4/doneCH65JVXky2sGYHpv0qOR3bhkCIMqqHUmQEMvtnRuX7pvT6Y8KtyWNVbxCgHWgEgDFVVbjVlAHXxoET3ePgp99AVf25PTflrbko5aLXP3uAgrGrM7XCW8eXEf7fhWh7aEaKNfKjZVG1rbmgzG7nkQR4l4zJ7kYaTQ8idBZbdepp/GzFyZGEat7aBT7hBUEm91swG1XDiwuCCPEa1yRrGWK39bcjck6n40E2FhXkf1+31/mF69a2teU4/9/4/+ev+VQesdbDfrVDCHI5xkhwp4uvgd7Utm5U/3CjGBKxcveurcDe3EaDU/CqIMbPCsyTAe64lbkrBrj9O49OlBpJGI1CoAqgWAFBoka1wDY3F/HxpFsbK+1nWaZnLqFUICSNSdr671CD7+DFhJQkiR+cSgX9tr8bAnp4Xqh32YVl95lX3NuZtf4Xq1XjAJLABfquRp8ayzhZucvLKf21Vj7acByIItyI5Gx8Kqg7TO8knJmhhuOIcKzOQxa7bg79aDaMsQYIXUOwuq3FyPIVAzwCT2zKvuAX4XF7eNqVh7acdxIJ2cqFX1Kl+K7Dla/WkTj48+Q0uXK0OSzNGEGg4m6LbQ3uDvQbBzMRY1kMy8GNla9wSPhUlyccy+0sitJblxB1tvekV7WEX2leR4nP8RS/EWta/pFXY/bMfHmEqs7MBpza4GnHT5C1BKPuuM7zooYtACxGnqC6G3/XVmNlw5cZkivwvYE9dAdPxoNhxPKZb2LRmMgbWbW9SGOBjfbqxUcOAYfUBa16CH3URxpclVZo4+QFt34blfnU8TIiyIBMhBGvKx5AEbjlpU1gVccY6XRAvBbbgWtVYxYhifaJdIuPD07266+dBEZqfaNlBDxJIiXq+vFbf7xow5YliduDCWLSSE25A/s16GjPiRTQrAboi8SnA8SvHaxpV+1xxYskWMSzOVLB3J5BTfgT4Ggug7hG2K80lx7R4ubdfLiSD+NU/zvFCueJupAVSQC92Kaa6ajrUmily0EUinGhW14lKMHA6XXYVy9vw4XefI4yPLYFnCgfAC1BF+9YyGFiCI5k5ljYFQTxGnXXwqb96wFLKGDcTa6kEH087jXyt8aaMMR4koLroug0+FEQwjZF18hQZw7tC0k3CRGFkMasbbg8hoCb1PF7g2S8Q5cGJIeAC5XjfUk2tenXhjdCt+IOpK+k/jXPEskZQkqDuUPE/iKBB+9Ksqho+MJYoXNybhinpsLaWofzcySKkMDHX1Bla5BbiOOlttdabTt+MjK4U/wAMegEkqD428fOmFQD50Cpz0jkkjlRxxNlKqzBhbe6ilmzs2ZeOPGyy3NkdDxIvoSzFbaVovEjkBxfieQ+I2qL+xEDPLYcB9fUAmgyj3TuIlkg9m8trgKpbgvLjff1aU3Bl5coVXhKMqEyctLP+m2uxpyLHx4izRoqlzdiBqT50IjBKHdF3JRzbViumtBm4vccgwTvkLd4mUE6ADl9Wq30FGaSSaRIInE4TjI7i3RxvbTatERwxx8VQIn7oAA/Cl8OfEyImaBOCg2K2C62v0oF5e5yCaVIQrxhQEk5KFDm5Nyd6ozc+Q8vYkXiqpzZSFu9zdVex18q1AsQNrKANhoNTUJpoYFDEAgkBQLfqIF/zqDPl+/nXGjR2jkMXuOASgLArcMRtoTU/dyy0OMvHIZFYZQa4Q6aXbjT00wijdkX3XQXMa25GoRZatjLO5Qctgp9NzstzbWgSOB3Bo1QMkTISQ6Mw68rcRxX50zgYuVDJJJkyBzJ0BYi9yb+rbTTSroc2J0gZ/QZ1DL+7c/pv41OPLgmleFGu6fULHpobHraqLjY15P8A/muP/m7/AJV6xhXluP8A6/x6/ccr/wDDeg9I8+rLEnulDxfiQOJ31v8AGqxlKZAii6NdRJ05qdU+OlGXt2PJI8p5BnN24uyg202UiqW7RicSEjs2pBJYgMetr1BHI7ri4/G93uxU8Be1jxN/gabWWF7BWDFlDix14nY0qnZ8EL/EiV3vfkAV/tqcmEwlWXHk9ghfbI4hgVGo0PhVFcfclEUUk/pWQspk0CqwYqoYefjUM3uIS647qZFdVa+ujAnSr4u3YsaAGNZGF7u4BY3Nzf8AGpw4cMQ+hSbmzcVBAPTQUAhyY2ii9xwHeISm+mlhc/nSmT3THhyBaVHjWJmKqQbuCLD42pubDWRlYM0TICqslvpO62IItUocOCGMIiAi5JJsSSTck0C7dzCYi5HFWJbiQr8kXzZwKvXOgKByeN4llOmytp0qcuNHMnAkqo3EZ438jaoPg48nC3KP214L7bFPT+7p0oFW7rD9w7xu0sXtegIrEGQE6DTe1VSdyyZ+SQxOE6EBg44ldTpaxrURYIIVClUhQWGtgPmak8iRrzY+keFzv8KBXKzpI/djgQvPGqNa1xZza9utrUrj9wmEbkQy5HuPzUqhA9sqNVv5jatGXDxchg80YYgWB1GnhpRGRiRAoWWMRkJY6AaXAHyoMtMzuYiESYzqSVswjJCKfqFmbUrT2CJQszzgrzfkCwC6cVF7XNtaYnyY4F5uGKBSxZRcAKL60SYZQEfiQ4uEa2o+FBn4fuyzSTRxqsIDxoy/SSrm341CVc2URS/bN91DsSV9sk/V+o6H8a0IsiG0gVSkUNwWIAGngN6Az8U3CyKxHh8j/bQLwZbySP7gWFYl/iAurENfXbYfGlJZO5Zgf7XSJXISQNx5KB008a05JsRFJYqBy4nT9VuVqmJIgisuoYAqBuQfKgUC5/sRCRVlaxEsZIAIP03NjtVUsHdXBWMRwxkW4Kxve/Im4XS+1aXvpxJJC2F2DaEDzqv7xB7hkHBYxe56jxoFPY7t7YVZI1IUrfUm5Oh26VVnw5v2qKZDJPzZuKBiDe/FfTa3G+l60Xyovt/eRgykenpc+FBczHaT2uQ9wC5FjbQAnX50Cs2TmRkoELEonBghccx9YPEil37Tm5hE2TMqOVHoRT6Trpq3nrWhDmxu5BsoJHtm9+QI5fsFSizseWNpL8QgLMDvx/et4GgSftufIxY5XEkgmy2GgK6Dl51emE8WN7EcrA8ufOwvve1Xz5kMCCSQ2Q7EAm+nKs+buhcJLGfbx1a05IBddiLDUW1oOVO6S+3EWaIKOMsh4MGt+oXubmrIu2GBeGPO6KbXFlNza19RUv5nBF7qTuOaAutiPWm/ptUoe4xzRBkU+4xZVjuNSouRy22oKX7SHJaTIlZjYk3UarcDZel67+XtLKnurwghXhGoa7GxVgTpp9NHJ71BBIYuJZ1NnFwLCwbTx3qqTu4MpjQoEN7Tg8lW2o5CwGvheoG5MBHlaUSSRs9g3BuIPHaqH7afRDHZccOJXYktIzA3/Oqo+4z/AG+TkWNwy+0rDRQyrvboN6uHdFWDHlmUp77FTueJAOu1yDagm3asV1VHDFFACpzbiOO2l6tx8HGxiWhWzNuxJY+P6jSb92YFWjjZl5EGPgxZk2DqbflVmLnz5GWyCIrAL2dlZTpax9XjVGgTXmNf+Y7X/wA2/wD2K9MRevN8f/c3/Ff/ALFBsTdwnhzWjMLPjgC5VSWGl+fgR0tvVf8AM8hnCpiubmwJVgPqABOnVbmtUrVZaMBmLABfqNxp8agRbJf3CZIpwyMQqxglGUH0n51X93nho3+3dja00QAC+N0YncVoSMI0ZzqFBNhqdKowso5UImMZjVj6LkG6+OlUJx5fc/WJYCGcgQ8uKqrEnT6tRap5sGR9xDkxOx4MimIX2Leo/gdafkMSjnIVAXXk1gAfnUZMnGiIEkqJy1XkwF6BTExpVyp5pXfiHYRRn6eLcWv+Iq3FSSSSXIkBUueEanQrGvW3ix1oxdwilMdgVWQSHkbWAjNjepQ5sE0wjhYOChfmpuNCFtQL9uhnxopOdypYmOOw52HVrbs1X4cUqRGSUfx5jzkHgTsvyGlTnyPaeJeN/dfhfw0Jv+VCTKRJUBdQhYo53s9tATsPnQJthZDdvWALaZJC0ZuLL6yQx3BsDtU8xTxgw782fQyyEi3Eb+m1yfCm5MyCOVYZCVZiFUlTxJOw5WtVeVJivG6yBZSpC8D++dVXXxoFITkQuqO7yxQKQOCMS5O1zfW1DH7dm+y3Kf2/fsZQy8pF+DcvCrcfMxocRXVAGFv4MWty5sOPxtTa5eO6xsrgiU8Utrc728tqBbMgly3WBOaRgNzlNuJDKVsNdTrQn7UZp0lEzRtGqhSALgr4HpfrV5zFEjwCyzAckDmyuB1uKhH3GMwyztqiEcbDfkAR+dB38tlYyPJNzeRDGSFCix6m29qlH2yCKHgsahynBnAAJFA94xUjjlc8EclSSRdTe2o8L9aEnd8YSkCVeCGzWIPI8eWn/Teg5MBEhhhZuXtMHYkX5nzvU5sUzMrh2iZRa6WBsfiDU/v8TmySOI2UA2eykhhfSkz3NGlmAbinECInQMQSGKsAaCUna+ZJMjuXAWTk5AZPA8RVp7bBwcMWfnYMxYlrL9IB6WpdO7Fwov7TcijqVLEAfrNxoKtx808JZpeQRQpAIsbC4vbz3oA2Dz9uLQY8Z5FbkuzG+5PxqY7ThXvwP/zN1+dQzsh0nhKFrEEsq63AKnp5VF+6PciPHkYAnXiwuABx6daBmPt2LE3KNAG8bnwtVbdsxbWWNQbg3teqoclYZXf2pnD6mQqbr/d16fCrPupmQNJG4Vr6Ri7izem/y3oJTYTzyKzSWRNVSwte1rnx+FQx+z4kK6orsSWLso38h0FBsrJ4t7cUgUW9s2HMkXvyudqh973EurHGZUUDkgK6m/qN7+G1A19jjA6RJ5+kUJcGGTgqMYWiPJDHYEdDpVDZzlIzIRCkxa0gIPEbprqLmqUycuTIlmhQSxWMcbXAGljfzF6B2PBhhDWu7seTO+rE7UOEELHk2smoUnQWH6RS/wBzmRsJMrhFANze5Jta23jrVJnyJ4oYV1nbkZARYBdePLTTpQaYQVU2DA8hlcEsQQDyOlxY8R0pOWTLkx52ZxFqFUJyNip9WvEH1eVdBk5cUOO0yMUPMSgAswGvt+dA5A2MrNjxNcoTyW5JH4/GmNLVkRQZkk02TAfaExKj3FPLiQvqA0tqKax8XNSYSTzh0F/QoI1sF6nyvQPEivPWH/M9+m//AGK9DasT2/8A3Dy/uf8A20G7MJypERVWuNWBItfXas/7DKMsspljBlHF04Eo3mwLb20rT5XvoaifHxqDJ+1zFGPiws1oH5tkMBwtY+kLyud6l9nlYycoXMjGUSPGoCKVtZlUee9anyrifLeqMc4GdmAjLmaONWBiTihOg3awt1ot2YSSkOSIljRI2Bu3pDKQbjqDWt8qAve1Bm/ySEIIxLKqKGVEDCyq/wBQ261dHgJF6g7u/Axgsb2U28APCnSTbQVHXw1oMsYOa8UUEjKEgsVdWYOxUEL8POro+1RcLT3Yk8mUO5Vj4tc67U+A19qJvtQZYDplSvNE8spb+BKByREtoLX9Ou9TTtMTs8mVaWWQhmIuqiwsLC/51oWNdrQKp2zDjjMaRKEYgkb6jauj7fjxTe6iKpsdhrfxvTRvXeqgX/l2Fv7Keegq37aHgUCDi2hW2hqyx8a4X8aCoYeOLWjXTQekURjQKBaNRbYWFWWPjRIPjQQfGjlHq021Gh086s9lPChxbx0o6+NBwjQdKDwxupVwCp0INVZTyxwu8N2kAuopGaXKy3UYUjIoU82ZSFB0tuBrQOxYONC3JFs1rXJJsPAXq1RGygggjoay2XuSlYmkDXfnzVWIAv8ASx5bVYqZCGLHUsxEgeR1UrGE1uovQaEkcTLaQAqdCDtrVRkx4EcDiqxi7KttAfKqc3DfKjCK/GxvqOQ2ttcVSe2yPYyTfShQEL6rEW9RvrQPclLW4m1r8unwrjwOgt5iknXKknJUNHHHGyBiR62NrMAPC1VcO4SJEgQxPHrJKGU8yFtpvv50GgY4iLEC3hpagXhQAEhRsKSXtsjL/EmkBN7rcHRt9l61ZH2xFUq0sjoxJZCdCTvewFAwzxXUMR6tj0/GojJxRtIu9tD1qufCSUAEtwW1o1Nk02peLtCs7vOb8rBYwxKqB+HjUGh7kVr8gAOpPzoDIx/d9oMC9r+Wuo1pZe144NzyN97uxvpbx8Ksh7djROHRTyGguxP7TVFseRBI5VHDMNwK6KYSSSx2sYiB8bi96nxsLDSopEiyO4+uS3LXw0FBM1kWP89vbT2r1rmsvj/63f8A/D/bQbhqFTtUePhUArqNRFyfKqOrrCifyoA3oOt40DYVI2A1oEUA6Vx/OuGmlC1jQcbmuIo/Go39WnzoDXDehXA0Ej5UAL/GjR0A1oOrr+FdUdeu1BO+goEi2tRLeFL5kbzR8I2AYMrAna6kHW1Bc00KHi7qDpoT+8bD86i08IjDoQ/O/tgH6yOg/Ckz245U5my7crBVWJmA0PK5OlA9qjEigaQJsvJ+QOux5WFA6uRCyo3IAyX4jxtv+FcZ4hF7/Ie3bly8qXXCcTRn0rDCCIo1Bv6hY8iaB7Zje59A9uxJQ33v8bfKgie4yfdLBGiksGIubXHHkpv0vTUeRC8aPyAMh4r5sNwL/CoDt2EFt7Ccd7W6ioz4qyRosZ9oxEGMqB6SNNqAZGWkbwgOtncK2o2saoyu6pGGERB4lkOt25gchYeFSi7Zixh2YLJI59UhVRb4DYVdDhRQrewdv3mVb/D0gUFWTlj2Vj9wQyTISsh0AIAO/wA6GDlQeykYdmYsygtqSy+ptRparPtEMvuyEysAQoYDioPgLV0uNDNxFyjRm68DxK306UFUndIIGmWRuTRsAEH1EECqf5ypYNYCIOV0uWI1FyLbGmlwIVG7kk8mbkbsfM0xwW1QIR94Uxh2jbkSvpAY2U7nb9PWp4+c+TMlkdFF+VwbXIPiB4U6FFSsOlUVB8jmeSKqa2PIlvwtVGIMtsiWSV/4SMyonXUg3Pw6U5YHeoe9DoA49X0673oJ/trPt/6xe3+Tv/xVoDYUlb/1O9/8r/7qDV5UAa6o1BI2qNvOjvQFB1tKAFqmNq6qIG58a4gEVOh50EQutcw8Klb8aBv1oInf4ULDrRJrhrQC2mtcAKNdbfzoBbXSiL/CuvR3oBc2oEf9dHy8KOtALeVdx8qNd0FALEGpHQVwArtKCJIVSazIcqV/ems6+6q+2VUuARyGn4U/LBHOhSUclJ1F/wDZViRoihVFlAsANgKDMly+5cIGjhIY3MiWvcjQA/ug70C2TLkxOIpEiWQO/M7GzKba/TWoCvIrcchrbrVchiWwlIAY8QD1J6UGdLLJK00MMJYcxZ0C8b2B9RckflV7zzY2NG05DvyVZGGigE2LfKrZMjGx0IWwClVZEt6SxAGnzqejMUZfSP1G1j5UGYme4jyOUgaUX9sghkJN+Krx6+NVlO9OWZbJzAsOQ9J08vjWq328KhiFUDrbb/ZVS52M7kKwZFXmZAbrva1QJxpnyMsMkntyRi7SBibgn92wH4mr50zjMJMcKLaHkxsy+BW1Mx5EMo5RsGBNhbx8KMuRDCvKVgo/M/AUGfFi9yCusjq/M3uWfQ+Itb8KnDh9wSWPnMGjTqb8iL3Om2u1W/zCAyKA6cGXkDre1ifC3SrYc7FmQyI/pDBSTceprWGvxoJjHIfmHck9CxK/hVGL2uGAc3HKUMzA3Nhckiw8r0wMqEye2Hu/7uvSl4u5e9ktjrGRwJVmNzt4WFvzqhzYClbH769tPb3/AOKmulUW/wC88v7tvzoHCdb129EKuttqAqAXO1Srt641R1//AI1xvehRvQdvvQriRej+ygAv+NRPK9TrutqCBvUSKsNRP50EfVcW2qWtqF7Ub2oOrq69cTQcAfiaPGuHjXE0HV1uhrr9aF/yoD0rje1LQ5Yd5laye3IIwSfquAf7arfucLSxxQkOWkCMdRoQdV8dRQXZE3tR34szHYIORrMT+a2iDluUaEEhC3IkdTzF2FaP32L7zQcrSICWuDx9IuRy20BqC9wgErKzgqRdCFNrceVi3jbWgEGFOk0UryhvbXjotmYW/W19fGuz8E5fD18eBJ2vvp+PgavxslchPcVWVTtyFrjxqrMzUx1ZRdpeJZEG5tp/bQLydsMkplkmJJAACqBoCGFz12rpYMmd5XA9nlH7aG9ze976bVZg56ZEMbOQJCWUg9Sn1HYVV3DuIgiLwuhuCAB6m5dDp08aggYO5SyMxZok46RhlN2+PE2FWr2uFGDxs8b2szK2rX/eJveqp+74ylQj8nUjRSAraXN2PQVKHu8U8yRxDkHAN76gkcvp8qBj7GER8EBU35cwTz5ePLxpeTtvNCWJkl1CF3YhRfceBqyXuAXGMqFVbkVUSaBipsRpSkvfXR+Ig+pbxq1+RNgdRbbpQWw9lgRF9ws8i7vyI11OmvnVkfaooZFMKqsYPJlJY633A5WvVEfem9sc4G9039IDbg+kajqKLd1ndkSGBrliG5K2ovYWPmNao1eAqEUEcXPgLc2Lt8TUeeR7mqp7fjc8rfC1Zx7mwzGUufr9sY/E/SDblf8AeN7/AAoNbpVX+dfy/tq3pVf+ZQM2IOtDW9TO9RJHjUHCifKohh41xYfKgNqHE+NEMKHNdqo6xo30AFDktDkKCddaoBwaJYUBNqiR4VxYUPcFBxX8KNqHMWriwAoCBRt+FQD9LUeWm1BLXpXVEvbYUu+WLSoh9cQ9XkSLigZO1Zk2HnM0ohcKkzBw/JlZDbidF3qEfeY1WASsrCSNSzA3ZXtc8wOhqrO7nJMFGIxDrzuE6gL6W+F6BxezYoB5GRi1ixZ21I/VvvU4u2YkBUohLIQVLMTa21rnzqR7hCnNXuDEFL6E/Xttes9+7kTyyQBpEdYxGSj8AbnkdB4UDB7WsuU083Eqb2Rbi99Lsb+FXDtWDe5iBO/WlcvueTBDFKqBgQTI3FrXHQA2Iv51CfuOSzqYsd7rdkkKMdLfu6ak6UGnBjQwKVgQIDuBVRwI5JTLkkTWuEQqOKg/tNU42ZmS5J9xGjht6VKHwvcvfx6WqrL7nKgYx+kRScZbcS/G1xxDeN6BqbAR1QRn2fbvwKAaX0Om2tDGw8eFSFtIxJ5OQL3O49I0+FZ8fc+4tPNEI/dcLyUDiFW7aXN/CrMefMSR5chRjwHkeLcAAb+mxXUnxvQaXsQ7cFsPIVCSGJh7XL22e9uBCtYb2pFe5SrHGZrDnGXBJ4Atf6bnbSqfue5zSx5aJ7eOouVZwLgXufp60GtHDHGgjQWC7X1PxvVS4+KMouTynK3FyTZevEbCkfvclwBE6vM0lwi7CPwLca72e5NMJSY0N9XBJaxIP7vQaVBrcF8KijxuCUNwCVJ8xoazZe4ZdzHHHzm5leJVrcL+lgw023oJg5xIDvGV5s4UcwLtrrYjaqNa16gJIBL7IYe7blx628aiYLuHLvyFvSGIXT+7VZxGbOGRcqiqLhSRzYbch4AUDXSq/wBe9WdKhpyoL3Jvaq9Pwqb71CwBqKN9bV2ttdBQuN6sFrXqoja9GwrrHptXAjagjc7Cu161IgX3sa4gEf20EbaV3xqQ2ogjSggQTvUSKmx8KgaAC40o1yi9SC70UACdRRF/lXA20G9FmtaiAbmk5O2rK7v7joJABIENuQHjTpYW0oAjfrQULjRxqERQqgAC3gKkkPtoEW5AG7G5/E1b1qudnWNmQXcA8R50Cs+LivKpm0kk9AsxXnb1WPEi9NKiqgVBZALKBsAKzTkPlnH9pSZ0JaQMrKqniQbm3iaBh7lFGYkkRFla0YUOxjv4Hw+NAyTh5GR7TESTRk2U30IsT5dRTVlQEnS29IQ4E0eQ2U8imRg91UG12Cgb/wC7UEn7lN7UKrwYi07yJoDbcEML0GhHJHNGkiH0SC6k6G1Q+1xjJzKI0gt6iAWFKY/bJopI3kmSQQgKl4/pCm+nq3qn+X5T508kbNDA4YM5Ucm5W0XXYW0JoNGL2UZ0VBGQbnQDl/e0qQEMq3BWQeIsRekD2Z2Jc5DcmuC3FeRDDja/wpzFgOPD7fLmRseKr0/ugUBc46cRKyqWNlvbU+VdJNjxf4rql9ByNtaQfFyzIrC/NHYrNy/QzcipUj5VDJwMrIaSQhUkksqkN9KgEG+mt77UGoWjGhYDa+vjtUEngkdo1cM6fUBSX8rBB913JNgfWfUE+m+21XY+BDArBC2o4gliSAdTbwqCyLJhlRmU8QhIcHQqR4io/fwa+2efD1Mdhx6tc72qibtqkXi+ttHZ2c3HgbNrQh7SnvNLPxKkcREnIL8TrQaJyoAwRm9RtYAE7/CqZu4GKcwe3eRioiF9H5Gx+HGmQANqrkx4WmSZheWK/A+HIWNUW30NRt6qPS1DrQXSHWq7i9qsa53FqhxtUUaN7C1ROmtHfU0B5EedcDbWh8NqNqqATrUiRbeo11B3K+lcLg3NcAfCjrfyoOv40DrRNRteg4Ag11zXW0ogX+NABXMb1xB+VDj86KB2FEWriKVy4shzHJB9UbElCSoYEFd9fGiLJsr2poY+N/dYrfwsC39lCbMxoyqvIoZ/oF97aftpOPtcshEmXLJzVrxhZCeGlt7C5qa9mxENxzO1wXYg2PIXHx1oGsWcT48cpHH3Bfj4VzZWMlw8gBW9x4cRc/tpeTCkX2TikKYLhVe5UqwsR40I+0xMzS5KiSdzyJHIKNtAL+VAzJMlpFVlEipzPLUAeJt0qnFzUli5uRrIYkIvZj0PzqLYOU7SuZUDygRmyGwQX2u2+tWR9tghkSSNFHAWvb1E2sDegukmiiBLsBoWt1IUXNVR9whbHWd7pG7BVvY35Gw2JtXT4hyGR434PGTZrBhqLMCKoXs4C8HkLRl/cePioDN526abUEsru2NAWUHm4PEqCP3efU+FDEzA8PuStq0rImnmeI/Cpw4OLE3ttxlkPqAZU5ADwCgVZkYkckdmPthTz5AheJGvK9Aoe6o8TSqEUhrBHcBio306HwFdJ3fEUjiS915adDcDifOmocCOMs9zI8lizvYnQaW6VYEjDhDbmQSF0uQOtQZy58jfczICwVVMana/qFx+F6A7r6Iy4ZXDAOiqSrg6c1Nvp61qmIW2rvZ+VUZWR3Z1NoIWcX0cq1mFr6WHjpVSd2aeWWMBlsCUCKxe6m1jcEa1rLjQYykqQik+osep03aguJjQO+QsYDsPWw1Y/KoIq+VwQBV+kci5N79dhVGVPkLkoYwxjhs8wA+oMePEeNt60AOSggEXF7HfWq5ZoYGVZHClzZQetUWaEULa1PiaHE/OgusDQ4eFDka4PWascY70eFDlXc6tIPt0Qoocx40eVEdwFdwFDmK4uKCXEUOAqPPrXc9aCXEda4qKiWoF9KAsY0tyIFzYX6k9KUky3jnmULzWNEZVFgTyLBtT5Cp5MRnQAMUZWDKw1sVOm9VpgIzM+QRO7W1ZQFAXay0V0nccUxK0cqkyqxjNxuovrVfbs1pYWfJYA81RTa2rKpA/E1d9jj+4X4KRYDhwW1x12vRmx454jH9IuCGXQhlOhHmKCnPz4IkURzoHEiBhyBPHkOWnwoQd3x5TM54iKK9mDcmIU2J4DYVODDggkYljLPIPUz2LFR4AAaa1bJBG6NGyjgwswt0oirO7nDhlFZWYyBitvFbafnXDuKtEkojbjJKIlvpoTxD/AAoY2NjqRLEzSkAqrsxewvqBf4VZJiRSyiSTkzKPSORsPMDa/nQJfeCHuMotIYlDBrcnBkIRl0F7aU82X7eIMiVChspZOq3t+ygmHBHEYlX0MbtqSSfEte9WtGsiFWsynQjcUCeZ3BfVjwiX3wOShUJ5WPja1jteklGSyxRyxTgKsyysg29w3Uqb61qw4mNj39lAhOhI3086m8kcS85CFUaFj50CGPlS4uJDGYgkhkEYSwVnQn6wl9zUWm7gySoYJXUnnAxKowbcK/Fh6QafjXGkcTKFZyNHsOXE/nXRZWNK5jjcMwBNh4KeJ/OgzoTmQ5TzxYrFJheZWZAQ+10N9vKhKe85ETQtEqh14u11t+q/46VpCeBoTkBh7IuS+wAXQ1CTMx0TlzDFkaRAP1qov6elAvJ3BsVlilCgCJShY8QzjRl5a0us3cpJVzigjg439kub2sdxx60+uTjMYwWUSSIHWMkcrEX2qWPMuRAk4Fg4vY70Ugr93mj5Ruiglxe5v6vp3QfR+dXqvckRHaRGcMzMhvxKsNFuBfSm+cXFm5Dilw5voLb3qmXKjjmghWzGZrWvqFsSG/KiFiO45K+5zjRXQqEIbS+z2a3qFR97MQt7hd2VDGojRrMx/Xcnen2mgUMWcDiwRvJmtYfnUMWYzI7MApV3Sw/um1FRjgY48InZjIqAPZ2FzbXYi9DNwkyo7WHuAehjf07Hp8KEvcoYQ3vCzK3EonqNrcgen6da6fuECWVJLvdDwA5Mwa5AF7eG9A6GIFdzPhUIJY54Vlj1Rxdb1KiOZlQFmIVRuSbCqkzIXeVRe0Ojvb03GpAo5UAyIXiYkBxa46edK/y2Yu8vvKski8HZIwLg7m19/OooR5Dt3BXaYjHlS+Mo+l7i5v59aryO5TO88eKygxcLcrAnVhJx5G19NKbj7djwxhcZVikVQqy8QzDpfWuHb8VIwHRZmBJMjqCSWNzQHGy8d4FcS8l4By72BsdLtsN6Ul7xAMwQJKoUrb3LqY+RBIJ66W8aZfAWQhlkaH08CEtYruBZgRV8OHjwxLEiDgosLgEnzJqoRPfMMY6yFubcSSq6HkuliLm3LpVmP3ASxKSoWWRzFGAeSMwHK/K21OM2NEQjlELn0qbDkfKoz4sOQoSQEAEMpU8WBHUEbUqlz3GGKV4Mj0SIqklQzAlhraw6VR/NS87IsbCCxCScHJuBoxFtidKdSLFw42YmwJHJ3JYkn0i5NzTDKCLHYixpRjvl50isjROH2jCoyK6sLFmvytx6a10s/cIYsQQxM5Ea+4pFyzWAKk/p8b1pxNCOUEP+RZWXXS4uN6LlVUsxAUaknQAUGNlZPcp5AI8dxjoyOVK2YhSG0PLfpanIMvJQOrYsxXkTGTxLFTr6uT73phcrHEjRFvUvG+ml3vxt+FX6AUGdJl90Ln2sUhNLcit7WPK/q8bWqrG/msEKxewC4Z2dwy8W53I43Pia0p5kx4jIwuBbQb6m1cZ4hKISwEpBYJ1sDa9QIYsfcGy/uMpVW0ZjABB19J6eJBqv2O8fcie6/SAycvQR1Xjbe/WtCfKSExgjkZHCWFtLgn+yoYOb92jycRGqsV4k3cEb8x+mqMhsXuWNAS8wjQE3RXY8rtyCrxW66daYx8rNSBWyiVZIuIjUM7s7fSW9O9hT02bCiI8dpPcZVFjY2LcC3yq2bIhhDMxuUALKurAHrYdKDPxcTubSQ5GTKFKqLoC19iCCPp1J1qtYMvCxp4lZpJsi/tiMMbNrd2Y/STfWtP7pCyKLFZBdHuLMd7D5a0tH3NAJjMRaIqt4wW5M19AN+lBTL2/uGRYS5CFDx5x8W4niLfvXoxYXcA3A5FhGgiBaPRhvyHr3p4ZULIjoS4kAKhRc8W/UR4UqO6BmyTHxZMbjckkaWPPodiKCrDwZou5NKOXtBCpZwAWYhRoQbkadadw8FMX3nsvuSuzFgNeLG4F6ie54qXDuA4tyA11K8/2Chh5yy45llYAGRkQ7X1sgoK3wf+5tis5szM11825jeqx2mJ40iklcxoeQTQDkTcm4FxvU17lDLFLMAQkHK+oLHjv6b6bdaTx8uJO4O+RkArILwEMPbC9VYdGoh2HtEEUqy85HZLcQxBHpBVdh0BqS9tjQBUmmVB9KK5CjrUMnuuKsdopkLseIIIYLf9R8hSsXeLYobkHdLci2hcG91W1/UBRTD40y4px4Qq+5f3mdmbVtz50cbt0aD3AOciW9l2ZmsFFhe58ztVPcsmKVPtWYwmWP3Fcg+I9JA1q3FylGNjxRJ7TyBhGj3sOG9+tj0oiUfbT73vzlXkZub25BdB6eK3tp4mrW7diOzO0Y5Nq2p1v8DSh7gV7hLyV/ajX2/SGcFxZtlGmhpZc/uMa6Y7l2dnIKlvSbFVB/6WoNM9qwDvAh+IvUh23AFv4Ed/8AdFZmRn9xEbrjQyklro7Lc8SLnQ22O1Mdvkyi5yMtTGTEELH0glWOtjtcUGqqqqhVFgBYAaAV37fCqMOV8jGjmccWcXIG29X62oqMzOsbmMcnAJVfE9BSmBmSzwyPPZWjYqdOGwB1BJ2vTrIrqVYXB0Iqo4uKIhCY09oG4Qgcb/CoM+GXLeKWcI6vPwZTGAbWH947aUpk5vcsP609n3XMrEcWBPFfT6j8a3i0UaklgqoLtsOIFcywyKGIV10KkgEeRFAhNk5b4ksqFYRzUIeS3CD6xyuV5eFdD3GZMfGfIAAljYs7nj6x9AJ2FxTztjxR3kKIg1PKwX8645OICytKl0XmwJGi/vHyqjLkTM7n7WTHEsYgYlAzX9yzLt6dB6d6uRe6QLkZExDsVJjiDFxe5IsLC2mlPfe4YEZEyWm0i1+rppUM3MTGAOjMSo43sbMwW/yvQZAimzc2UwlWhkUMWKsOFmRgpuNzY01nST5MjiL3FgjUBhwezvyvxstmIsNxTv32OGlRzxaEcmBFvT+8PEUE7jDJjrkRXMd7ScvSY/8AeBoFsXFnjwpDOxEs0a8gty6kLx+ZoYWLkrhPGwCcmJUOpI4WA1Tlpf40zBmmWDHmYpH7rcWU33uwsvnpUYe4I80sEvodAXHJeIEe2puaBWPtE8aSJHklRIAr+nYKSV4a6AXtTL4ebIpR8v0sCCBGo0PnVM/dxHM0IADI6AsToQzKD+TUB3dXSd42X+Eb/wATT0ajTiSSbigJ7IGN5MiR/KwGoAA/IVZkdqjnn98yOj6EcCAQVvYg2v1qte6vHhrNIvuSNIyWHpFlJ8f7opqHuOLM6JE3MygsAP0gfvDcVAmnaZZJGlnlkV7qwKupuVuATZBterZO2WSUxOxnl4ku53MZuv02qybu2JAZVc2eIhSlxyblbVRfbWqZ+8RKC0RV1R+LC+si2FzH42vVBGDLkZAnygq8VAVI2JuQwe5JA6ipfy95ZXmyW4lwFCwsyiyknVtL71Bu4jHnyll5MRwaCOxuwK7Lp41KPuE7dxbFMX8IDQ2N1IHLkelje1BJe3Qwa4qhZV0TmWZVvv6b9ainZ8T2wJ0Ekg1Z9VuSS2wPnpUE7ssgUpG3MuyyWViEVSw5X42O1Ut3TLELKIXaYNxWX224Mn73He48KBx8JvdSTFcRFE9viV5Lwve1rjaox9pw1Ue7GssmpaRgPUWPI6VR91OwQTxSx3RXvACTyN+Sn4VGTOy+Y4QTWjYcBx+tCAGL3O41oh0dswB/4ePy9IqU+FHNAYh/DFwwZLAhgb8qzMvuHdJkcYUTKL+lwF5Acet2Ot6axe4yj24s0CORoyxdiFBKm1rHa41oqLdpQlmkmdjIOMpAVeSj9Oi6VeuPjqQFRQNrWApAZ3c5rvBEGi5EK1wOQD7i5/dqPv5WXIWRFVY3VlbmD7dvr5W3uKqNr2YgNFA08AKqaXHWL3eQ9sC/IbflSYysjJaY47BoldAjH6bW9dj1pVYO6xwiCHgqqGAbkbnkbhvp0sKg0FgijZ5kuXfdmJY23sL7Cq3GJlCNZDyL3aIgkE8dyCKRGF3VwiGVURGJB5sWAJBF9PVYaa0wcOfHgx3jZDJjKwYEMQwbw463oHUxMYQ+yEsl+RFzq3iTuarnnOKY4ooeSMQisWCgE6AdTS8xyI8aLHRnkyG4lpFUgAcrtc9NKXw8TIYyFiQiyRvGzqVLFCSSVY9fGg2lKm5BBtoSOhqMv2zIRNxdR6uLWI062rIyMHNZJnSRS0oHKJVsr2N9btvQxO0y/wALJeT2p0vZCgIFi1r6+dBsxzRut49VGmxA0+NHm1r1Viwe0nBmMjXLMx6ljerbDlbp4UFrtxUmxNtbDU15/Oxe5ZMhljRvbZyUiYC6+lRy+rTUV6E711RWSnZm4ze5MWeceohQP1c9fHw+FTTt0kBjjEsjwK3uFfSFVhqAOtr9BWnXEXFBjZWJlZcjy+2UIULGOa3uCTzOhFvKqMfsOQkoWaYtj8fUVIBJKqLW4+K1vgcb0NSaqM5OzYwZWLyvxJIBbQ+rn4fvC9Wt2+TJyveyeIjQcY1UnkfUGux/4aeFhauZhagUHbMbmzsGkZwVJdi3pbcC+1RXtGCpv7RJ0JJZjytty11+dOgcvhU7ACgQk7asvtxtxXEjPIRAG5YXOrX2uam+Bj/bSY8aCNJAQxUWOvW9NXG1C/TfpQZ0XaV98zZDLM3HhbgFBBtq29zpTIwMNdfYjuDp6RTKi1GgqMETDiyKVvexAtfxtQ+1UO7KSpccdANPPberr116ikl7ZAnq5OWLcmct6mO3q/CmI4VjUKCTa5u2p11qwk1G5qiE2NHNxDlgBtxYr/8ATRmhSVCjX4nexK/mKnc0aBdMLGjZGRAvtiyWJsLX6fOrrCjVcwkKEREK/wCksLgHzFEVllDkBtRuOovRsGv1vWdm9vyJWeYyWJUrxhT1MOga7a2qPb8LNVUE7GPhzZEAHEFyQA3qOw6VQ/D9uqs0ZUJc8itgLjQ3qpp8SVo19Mqy8irWDKOG9Lns08nuBskqJre4qqoUkdba61XH2NIIXUO0p9VlWyX5jifnQMyZePEiMGUozcQQyhfPc9KYQoSuos30+dZuH2iX2mXJkYI7FjCpW1jpYlR+Nqvnwp5JIkiHswwao6tZtF4hVFjbegamyoISAwPA7uLcFtvc3qo9wwCgkEy8S3EHzqodmjaFUleTcuUD3AdvqI0865ew4KAAe4EH6OZtrvf42qBqfIhgHKVwosSPEgeXWk27lzniSLiIZQeMrX9TA24AaWPxqWVgZGVJdxH7aArGt215W1Yja1uldj9kx0iCTFpHBLElmtyJvoL9KCcefF7DSS+l4zxkQA3DE2AC769KsXMhkjV47uHtYAeoAm1yOgFVns2AdTHdupLMSfDW9ce2skiviuIbLwKleQ4g3HUUAHc8T3ViDFi5tyA9INyAD8StQPdY+Ui8CjRWaQPb6SbacC2vlVsXZ8JEs0SyPqWkYC7E6kmpxduxkADRo5UkqeCi1zfp4UBwJ3mxUle3Jr3I02Yirr+r571JY1VQAAqjYAUeAqi740DXMbViZH9SRJEphQPKzshjLWK8TxF+utZVrzZMGPw91gpkYIg6lj0Fd9xD9v8AcFuMXHkWYEaDyOtedmi7/kOJniBMUiyxxFlsLfpW3h1q6eTMiwYMGV1OTkO6yRMeTlX5WsfKg1f5pgtLDCsnKWYAogBLWYXBbwpywtWB2vC7hj5DZWTHHGEh9uyG5kK24k7+FVP/AFDlZHsQYar9xJpKGVjxa/7POqjaObD919p/mcDIT+kKDbeuw8uDLVnS4Cu0YDaElPqIFec/luY2N76TLYh48j0voGfn6BbkaZTt+dh5YkEgdVEskChTfky68jtQejZ1jUsdQNbfCk8fu2JkpAWdYpMgExxMRyNiR/ZWMc/u3cJosfGDwAqBM7R2Aa3qJJ6Uzhf05kY0ySyZZZUK+hVHqCm4BJ+NBvBQNRvXEUdqBNFdXWrr12tB1q7Tahr4UbmoBUba1I13kKoFE0NaJBFB2lq6woWNcAaAlBQsPnR1qOpojgutHgLGioHzqVtKKqKCuAqRFzQtQdUTRNdbx3oBXUbV1qIFhRrqNvGgFG166uveg61DpRNC2lFSIvWXmphYckUwxUaWWVU58RyBbr8a0fcDC6kEdCNRWJPi92zX+0lUJCJTIMsMOSqCSoUeNQO9tz3zlkmMXs46nihZrsWBs1x0oy5nboveyeId8dhHIwW7gm3Xw1pabt8mP218LHR8l5iS8jMF9TfqY1TD/TitcZDSAX9R9y/uj+9poNKDYXKxnn+2Eimbjy4Dexq5YkGoUa7m1ZmF2PFwp1niaRnUG3Jrja1/wrUB0FUSte1R4D8OlSuBQ86IIA6UWNqiLg0TqbUA5G22/WhzFSsaiRQG5Ooog9Kjc9aPW9Ab+Nde29CxrjUVK4oaUBRoOrrmhY7UbGg6+tC/SjbxoEVQb12lCxvptXG+4oiQok1EXvvXJcg36UVxqJIrje16gbXoiRoUK6340Er119ajYijbS9AaF7UTUSaDq4HpQ2NcLUEriq/usf3fY9xfd/cuOX4Vm96zp4I0xsT/AFWQeEfkOrVT/wAtQfZ29xvvPq+4ufr/ANl6CORgZPaWOX292aEG8uM3qBHW1bWLPHkwpNH9Di4voaM/0NttSvZP9Cv+8fh8qinzQPltUj8qiaDgKlagu1SFVAsb+VdptUjUTRXcdaJB6GhRPSmoF2rvjRNR6/7KA6UQdah1O9Vv/wDqfKiryRQ0qjp/m/Olxv8A+J/sqB+9G4rMP0f+J3+expNvoP8Arvq+fSg3b1K+168/J9Df6rf57Uj+of6np9Xx60HriQKHIbXryR/xV/xPrqa/4/6vr+e5qj1DOo/WB86AmitrIv4ivKZP1yf4e3X6t+n9tUj/AE7fT/Z9Q2oj2JyIB/moPH1Dah9zjLa8qa/3hrXjk3H0fS31bdN/Kmxv/l/R+r6fp/TQejbNxANZkA8eQqs9y7dcWyY/D6hWFk/6Rf8AB/spVvqT/S/p3or0n8y7d/8AuFI/Gge7dsB1yBfwsf8AZWRifQf9Lsfht+yiP8U/6P6RRGoe89sXebrbY7/hUW792tBrKddR6TSA+of6Tf59fzq2Pb/w3/FvvQMN37tw1LN/8pqP/MPb729ZuLj01IbH/T7Hep9V/wAHfp/ZQUD+ocIqzhJTxNrcdf21Bv6kwwBaGU368f8Arpsbf5W43qQ+n/K6fDYUCGI0ef3JMr23VYkPDkLWP/Q1t8fTtUYvp/T/AMO1WdPnQf/Z" alt=""></div> text/html 2013-09-27T08:07:59+01:00 atgm.mihanblog.com مسعود حسین زاده آغاز هفته گردشگری برتمامی خادمین این صنعت مبارکباد http://atgm.mihanblog.com/post/158 <font class="text4"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><br></span></b></font><div style="text-align: center;"><font class="text4"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">گردشگری ،آب،حفاظت از آینده مشترک</span></b></font><br><font class="text4"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"></span></b></font></div><font class="text4"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان مازندران</span></b></font><font class="text4"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA" lang="FA"> ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس ویاد وخاطره شهدای جنگ تحمیلی </span></b></font><font class="text4"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-language: FA" lang="FA"> آغاز هفته گردشگری را در سال حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی تبریک عرض نموده وتوفیق روز افزون برای کلیه خادمین این صنعت را آرزومند است<br></span></b></font>